Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

En aplicació del Reial decret 821/2008, de 16 de maig, pel qual es regulen les condicions d'aplicació de la normativa comunitària en matèria d'higiene dels pinsos i s'estableix el registre general d'establiments en el sector de l'alimentació animal i del Reglament (CE) 183/2005, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de gener, pel qual es fixen els requisits en matèria d'higiene dels pinsos, els explotadors d'empreses de pinsos han de garantir que els establiments sota control seu disposin de l'autorització corresponent i que estiguin inscrits en el Registre d'establiments del sector de l'alimentació animal, sempre que duguin a terme alguna de les activitats següents:

a) fabricar i/o comercialitzar algun dels pinsos que s'estableixen en el Reglament (CE) 1831/2003 o algun dels productes que s'indiquen en la Directiva 82/471/CEE i a què es fa referència en el capítol 1 de l'annex IV del Reglament (CE) 183/2005;

b) fabricar i/o comercialitzar premescles que utilitzin els additius per a pinsos a què es fa referència en el capítol 2 de l'annex IV del Reglament (CE) 183/2005;

c) fabricar per a la comercialització o produir exclusivament per a les necessitats de la seva explotació pinsos composts que utilitzin additius per a pinsos o premescles que continguin additius per a pinsos i a què es fa referència en el capítol 3 de l'annex IV del Reglament (CE) 183/2005.

Requisits

Els titulars d'establiments del sector de l'alimentació animal han de garantir que totes les etapes de producció, transformació i distribució que tenen lloc sota control seu es duguin a terme d'acord amb la legislació comunitària, la legislació estatal compatible i les bones pràctiques, i en particular han de garantir que compleixin els requisits pertinents en matèria d'higiene.

En alimentar animals destinats a la producció d'aliments els agricultors han d'adoptar mesures i procediments per mantenir en el nivell més baix a què es pugui arribar raonadament el risc de contaminació biològica, química i física dels pinsos, dels animals i dels productes d'origen animal.

Els explotadors d'empreses de pinsos i els ramaders han d'obtenir i utilitzar únicament els pinsos procedents dels establiments registrats i/o autoritzats segons el Reglament (CE) 183/2005.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Termini màxim per a la notificació

3 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'iniciació

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

S'ha de modificar, havent-ho sol·licitat prèviament, el registre o l'autorització d'un establiment si ha demostrat la capacitat per dedicar-se a activitats que complementin o que reemplacin les activitats per a les quals havia estat registrat o autoritzat inicialment.

S'ha de suspendre temporalment el registre o l'autorització d'un establiment per a una o diverses de les seves activitats o per a totes si es demostra que ha deixat de complir les condicions que hi són aplicables. La suspensió durarà fins que l'establiment torni a complir aquestes condicions.

Es revocarà el registre o l'autorització d'un establiment per a una activitat o diverses en els casos següents:
- L'establiment cessa en una de les seves activitats o en diverses.
- Es demostra que no ha complit les condicions aplicables a les seves activitats durant el període d'un any.
- S'hi observen deficiències o ha hagut d'interrompre de manera reiterada la producció en un establiment i l'explotador de l'empresa de pinsos encara no pot oferir garanties adequades respecte de la producció futura.

Simplificació documental

Documents

-SOL·LICITUD

S'ha d'emplenar un document de sol·licitud i declaració per a cada establiment de fabricació de pinsos ja sigui per posar en circulació com per als fabricants de pinsos per a les necessitats de la seva pròpia ramaderia i els establiments intermediaris (en cas de que disposin de magatzem un document per a cada un d'ells).

  Documentació:
  La sol·licitud d'inscripció en el registre requereix la presentació de la següent documentació:

  1. Sol·licitud per a la inscripció en el registre segons el model adjunt.

  2. Declaració per al registre d'establiments sotmesos a l'annex II del Reglament 183/2005, d'higiene dels pinsos.

  3. Còpia del CIF de l'empresa.

  4. Diagrama de flux de fabricació.

  5. Croquis establiment i etiquetes dels productes que fabrica o comercialitza

  6. Còpia del Pla de control de qualitat establert que garanteixi que els productes s'ajusten a la normativa vigent i que inclogui el control dels punts crítics del procés de fabricació, procediments i periodicitat de la presa de mostres, els mètodes d'anàlisi i indicació del destí de les matèries primeres, additius, premescles i pinsos en cas de no ajustar-se a les especificacions.

  7. Còpia del contracte amb el laboratori encarregat del control de qualitat del producte, en cas de no disposar de laboratori propi.

  8. Quadre de gestió de l'Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control (amb identificació de l'etapa, el perill, el punt crític de control, registre i mesures correctores) i croquis de les instal·lacions, indicant els diferents sectors funcionals.

  En cas d'establiments que estaven autoritzats i registrats d'acord amb el Decret 179/2000, cal que presentin sol·licitud, memòria, quadre de gestió i diagrama de flux de fabricació (en cas de no haver-lo presentat amb anterioritat).

  En cas d'intermediaris/àries:
  1. Que envasin o embalin pinsos, han de presentar tota la documentació.
  2. Que únicament embalin pinsos, han de presentar els punts 1, 2, 3, 6, 7 i 8.
  3. Que únicament posen en circulació pinsos, han de presentar els punts 1, 2, 3 i 8. A més, si són responsables del producte (comercialitzen el producte al seu nom), han d'acreditar qui assumeix les responsabilitats del pla de control de qualitat.

Lloc

A la Direcció General d'Agricultura, a les delegacions de l'empresa pública FOGAIBA (Palma, Campos, Felanitx, Manacor, Inca, sa Pobla i Sóller), als consells insulars d'Eivissa i Formentera i de Menorca, o bé en la forma prevista en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Òrgan competent per resoldre

Directora General, Direcció General de Medi Rural i Marí

Centres

 • Direcció General de Medi Rural i Marí
  C/ Reina Constança, 4 07006  Palma
  Tel.: 971 17 66 66
  Fax: 971 17 61 56