Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Explotacions porcines

 

Reial decret 306/2020, d’11 de febrer, pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les granges porcines intensives, i es modifica la normativa bàsica d’ordenació de les explotacions de bestiar porcí extensiu. El Reial decret 1221/2009 estableix les normes bàsiques per les quals es regula l'aplicació de les mesures d'ordenació sanitària i zootècnica  de les explotacions porcines extensives. Ambdós reials decrets regulen la capacitat màxima productiva d'aquestes explotacions, les condicions mínimes d'ubicació, la infraestructura zootècnica i sanitària i els equipaments que han de permetre un desenvolupament eficaç i correcte de l'activitat ramadera. Les explotacions d'aquests grups han de complir tots els requisits i les condicions que estableixen el reials decrets 306/2020 i 1221/2009, respectivament.

 

El règim d'explotació pot ser:

 • Intensiu: l’utilitzat pels ramaders quan allotgen els seus animals en les mateixes instal·lacions on se’ls subministra una alimentació fonamentalment a base de pinso, i, a més, sempre que se superi una càrrega ramadera de 15 porcs d’encebament per hectàrea, o el seu equivalent d’acord amb les xifres que figuren en
  l’annex I d’aquest Reial decret.
 • Mixt: aquell en què coexisteixen el sistema extensiu i l’intensiu, tal com es defineixen en el Reial decret 1221/2009, de 17 de juliol, i en la present norma, respectivament, i s’apliquen els requisits d’aquesta norma al conjunt de l’explotació, a excepció dels recintes on els animals s’allotgin d’acord amb les condicions establertes per a la producció extensiva.
 • Extensiu: el basat en la utilització amb fins comercials d’animals de l’espècie porcina en una àrea contínua i determinada, caracteritzat per una càrrega ramadera definida que mai no pot ser superior a l’establerta a l’article 4.1.a) del Reial Decret 1221/2009, i per l’aprofitament directe per part dels animals dels recursos agroforestals durant tot l’any, principalment mitjançant pasturatge, de manera que aquest aprofitament, que pot ser complementat amb l’aportació de matèries primeres vegetals i pinsos, constitueixi la base de l’alimentació del bestiar en la fase d’engreix i permeti el manteniment de la base territorial, tant en l’aspecte econòmic com en el mediambiental.


Totes les explotacions porcines de nova instal·lació s'han d'inscriure en el Registre d'Explotacions Porcines.

El procediment és diferent per als dos grups d'explotacions:


1. Explotacions d'autoconsum i reduïdes

 • Explotació intensiva per a l’autoconsum: la utilitzada per a la cria d’animals amb destinació exclusiva al consum familiar, amb una producció màxima per any de 3 porcs d'engreix, i sense disposar de reproductores.
 • Explotació intensiva reduïda: la que alberga un nombre màxim de 5 reproductores, i pot mantenir un nombre no superior a 25 animals d’engreix. En tot cas, l’explotació no pot albergar una quantitat d’animals de l’espècie porcina superior a l’equivalent de 5,1 UBM.
 • Explotació extensiva d’autoconsum: la que té com a finalitat engreixar animals amb destinació exclusiu al consum familiar, amb una producció màxima anual que no sobrepassi els 5 porcs d’engreix, i sense disposar d’efectius reproductors.
 • Explotació extensiva reduïda: la que alberga un nombre màxim de 5 reproductors, amb no més de 25 animals d’engreix. En tot cas, l’explotació no pot albergar una quantitat de porcins superior a l’equivalent de 5 UBM.


2. Explotacions dels grups I, II, III

 • Grup I: explotacions amb capacitat fins a 120 UBG (en sistema extensiu, dedicant com a màxim 37 UBG als reproductors).
 • Grup II: explotacions amb una capacitat compresa entre 120 i 480 UBG (en sistema extensiu, dedicant com a màxim 112 UBG als reproductors).
 • Grup III: explotacions amb una capacitat compresa entre 480 i 720 UBG (en sistema extensiu, dedicant com a màxim 225 UBG als reproductors).
 • Grup especial: inclou les explotacions porcines de selecció i de multiplicació, els centres d'agrupament de reproductors vells d'escorxador, els centres d'inseminació artificial, les explotacions de recria de reproductors, les explotacions de transició de reproductores primípares i els centres de quarantena.


Així mateix, les explotacions poden tenir la classificació zootècnica següent:

 • Explotació d'engreix: dedicada a l'engreix d'animals amb destinació a l'escorxador.
 • Explotació de multiplicació: dedicada a la multiplicació d'animals de races o estirps selectes, amb la finalitat d'obtenir animals destinats a la reproducció.
 • Explotació de cicle tancat: explotació en què que tot el procés productiu (naixement, cria, recria i engreix) es fa a la mateixa explotació. Utilitza únicament producció pròpia.
 • Explotació de producció de porcells: explotació en què el procés productiu es limita al naixement i a la cria fins al deslletament dels porcells; la recria de porcells es pot prolongar fins que es traslladen a l'engreixador.
 • Explotació de producció mixta: explotació en què part dels porcells nascuts s'envia a una altra explotació perquè en faci la recria.


Segons els criteris de sostenibilitat o d'autocontrol, les explotacions poden ser convencionals, ecològiques o integrades.

 

Inscripció en el registre

1. Subsecció d'explotacions porcines reduïdes i d'autoconsum

Abans d'iniciar l'activitat, el titular d'una explotació porcina ha de sol·licitar-ne la inscripció a la subsecció del Registre d'explotacions porcines a la qual es vol inscriure. Per a això, ha d'emplenar i lliurar la sol·licitud única i la fitxa zootècnica corresponent. En el cas que ja hagi presentat part de la documentació necessària, o tota, no cal que torni a presentar-la sinó que és suficient que indiqui l'expedient en què es troba aquesta documentació.

 

Si l'explotació ja té número de registre d'explotació ramadera, perquè està inscrita al Registre en altres unitats de producció, s'ha d'indicar aquest número a la sol·licitud.

En el cas que a l'explotació hi hagi més unitats productives i la ubicació de l'espècie per a la qual se sol·licita l'alta no coincideixi amb la ubicació principal, s'ha d'indicar aquesta circumstància a la fitxa zootècnica.

A les explotacions reduïdes i per a l'autoconsum de producció intensiva o integrants d'un sistema de producció mixt, no els és aplicable el Reial decret 306/2020, excepte pel que fa a la inscripció al Registre d'explotacions porcines, a la tinença de llibre de registre i a la traçabilitat dels animals d'acord amb l'establert a l'article 1.3 del Reial Decret 306/2020.

A les explotacions reduïdes en sistema de producció extensiu, no els és aplicable el que s'estableix a l'article 4.2 a del Reial decret 1221/2009.

A les explotacions per a l'autoconsum amb sistema de producció extensiu, no els és aplicable el que s'estableix als articles 3, 4.1 b, c, d, f i h, 4.2 i 8.1 del Reial decret 1221/2009.

S'ha d'indicar el sistema d'explotació (que pot ser intensiu, extensiu o mixt) i la classificació zootècnica (producció de porcells, cicle tancat, d'engreix, etc.) que correspongui a l'explotació segons s'adeqüi a les definicions.

Per a les explotacions en règim d'explotació mixt o extensiu s'ha d'emplenar la taula de pasturatge i una descripció breu de les instal·lacions. Cal tenir en compte que perquè el règim d'explotació es pugui considerar mixt hi ha d'haver pasturatge.

Per a les explotacions en règim d'explotació intensiva s'han de descriure les instal·lacions a la taula que figura a la declaració. També es consideren explotacions intensives les explotacions en càmpings o corrals.

La informació sobre la capacitat màxima i les places només s'ha d'emplenar en el cas d'explotacions reduïdes. A la taula d'instal·lacions s'ha de fer una explicació breu en què s'indiqui els tipus de nau o instal·lació on es troben els animals, la dedicació, la capacitat, etc.

A les explotacions d'autoconsum s'ha de fer constar com a capacitat màxima 5 porcs d'engreix per extensiu i de 3 porcs d'engreix per intensiu.

Una vegada que el titular rebi la resolució d'alta al Registre d'explotacions porcines ha de presentar-se a l'oficina comarcal per diligenciar l'obertura del llibre de registre. Queden excloses d'aquesta obligació les explotacions d'autoconsum, les quals han de conservar durant tres anys les guies d'entrada dels porcs d'engreix com a llibre de registre.

 

Documents específics

Fitxa zootècnica explotacions de porquí reduïda_autoconsum.pdf Fitxa zootècnica explotacions de porquí reduïda_autoconsum.pdf

 

2. Subsecció d'explotacions porcines grup I, II, III o especial

Amb la sol·licitud s'ha d'aportar tota la documentació específica que pertoca: la memòria tècnica de les instal·lacions i de les activitats que es duran a terme a l'explotació, la llista de polígons i parcel·les per a la distribució dels fems, la sol·licitud de llicència d'activitats al municipi, quan pertoqui, i la fitxa zootècnica corresponent. Tota la documentació aportada s'ha d'assenyalar al full que acompanya la sol·licitud.

Una vegada que el titular rebi la resolució d'alta al Registre d'explotacions porcines dels grups I, II, III i especial ha de presentar-se a l'oficina comarcal per diligenciar l'obertura del llibre de registre.

 

Documents específics

Fitxa zootècnica explotacions de porquí grup I, II, III o especial.pdf Fitxa zootècnica explotacions de porquí grup I, II, III o especial.pdf

Memòria tècnica explotació grup I de petita capacitat.docMemòria tècnica explotació grup I de petita capacitat.doc