Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Explotacions no comercials d'aus

L'Ordre APA/2442/2006, de 17 de juliol, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària, regula les explotacions d'aus no comercials (no incloses, per tant, en el Registre d'Explotacions Ramaderes de la Conselleria d'Agricultura i Pesca) ubicades als municipis considerats com a zones d'especial risc d'introducció de la influença aviària i zones d'especial vigilància per a la detecció precoç de la influença aviària, les quals s'han d'inscriure en el registre administratiu que s'habiliti amb aquest efecte.

Els municipis considerats zones d'especial risc d'introducció de la influença aviària són Alcúdia, Muro, Pollença, sa Pobla i Santa Margalida, que limiten amb les albuferes del nord de Mallorca, per la densitat elevada d'aus migratòries d'aquestes zones humides.

Els municipis considerats zones d'especial vigilància per a la detecció precoç de la influença aviària són Campos, ses Salines, Felanitx, Maó, es Mercadal, Sant Josep, Santa Eulàlia, Eivissa i l'illa de Formentera, per les concentracions elevades d'aus silvestres en els aiguamolls següents: es Salobrar, Son Navata, s'Albufera des Grau, es Lluriac i Tirant, Parc Natural de ses Salines i ses Feixes.

La Conselleria de Presidència, a través de la Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural, gestiona el registre autonòmic a partir de les dades incloses en els registres locals tramitats pels ajuntaments dels municipis indicats en els paràgrafs anteriors o a través dels consells insulars de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

Els propietaris de les explotacions no comercials d'aus han de presentar a l'ajuntament corresponent el document de declaració, segons el model adjunt, degudament emplenat.

 

Documents específics

Fitxa zootècnica aviram.docFitxa zootècnica aviram.doc

 

Normativa

Resolució de la consellera d'Agricultura i Pesca de 31 d'agost de 2006 sobre mesures relatives a la prevenció de la influença aviària a les Illes Balears