Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Explotacions de gallines ponedores

 

El Reial decret 372/2003 estableix i regula el Registre general d'establiments de gallines ponedores.

 

Aquest Reial decret té per objecte establir i regular el Registre general d'establiments de gallines ponedores, com també les dades necessàries per a la inscripció i la caracterització dels números distintius identificadors dels establiments esmentats.

 

Als efectes d'aquest Reial decret, són aplicables les definicions següents:

 

a)   Gallines ponedores: les gallines de l'espècie Gallus gallus que hagin assolit la maduresa per a la posta d'ous, criades per a la producció d'ous no destinats a la incubació.

b)   Establiments: tots els llocs de producció on s'ubiquin com a mínim 250 gallines ponedores, excepte els que es destinin exclusivament a la cria de gallines ponedores reproductores.

c)    Autoritat competent: els òrgans competents de les comunitats autònomes.

 

El Registre general d'establiments de gallines ponedores, adscrit a la Direcció General de Ramaderia del Ministeri d'Agricultura i Medi Rural i Marí, inclou les dades que figuren en els registres gestionats pels òrgans competents de les comunitats autònomes. Aquest registre té caràcter públic i informatiu i queda a disposició de totes les autoritats competents a l'efecte de la traçabilitat dels ous comercialitzats per al consum humà.

 

Les comunitats autònomes han d'inscriure en un registre els establiments de gallines ponedores que s'ubiquin en l'àmbit territorial propi, amb les dades que s'assenyalen a l'article 4.3, i atorgar un número d'identificació, que regula l'article 5.

 

Als efectes del que estableix l'apartat anterior, els registres de les comunitats autònomes han d'estar informatitzats i el sistema de gestió ha de permetre que les altes, les baixes i les modificacions que s'hi inscriguin es reflecteixin immediatament en el Registre general d'establiments de gallines ponedores, al qual tenen accés informàtic totes les comunitats autònomes.

 

Inscripció al registre

 

Abans d'iniciar l'activitat, el titular d'una explotació de gallines ponedores ha de sol·licitar-ne la inscripció al Registre d'explotacions de gallines ponedores. Per a això, ha d'emplenar i lliurar la sol·licitud única -en la qual ha d'indicar que vol inscriure l'explotació al Registre d'explotacions de gallines ponedores - i la fitxa zootècnica corresponent. En el cas que ja hagi presentat part de la documentació necessària, o tota, no cal que torni a presentar-la sinó que és suficient que indiqui l'expedient en què es troba aquesta documentació.

 

Si l'explotació ja té número de registre d'explotació ramadera, perquè està inscrita al Registre en altres unitats de producció, s'ha d'indicar aquest número a la sol·licitud.

 

Una vegada que el titular rebi la resolució d'alta al Registre d'explotacions de gallines ponedores ha de presentar-se a l'oficina comarcal per diligenciar l'obertura del llibre de registre. El llibre de registre, el dissenyarà el titular tenint en compte que ha de tenir el format que estableix la normativa. 

 

Documents específics

Fitxa zootècnica explotacions de gallines ponedores.docFitxa zootècnica explotacions de gallines ponedores.doc