Torna

Servei de Ramaderia - Autoritzacions i registres

Explotacions cunícoles

 

El Reial decret 1547/2004, de 25 de juny, estableix les normes bàsiques per les quals es regula l'aplicació de mesures d'ordenació zootècnica i sanitària de les explotacions cunícoles, incloses les condicions mínimes d'ubicació, registre, infraestructura zootècnica, sanitària i d'equipaments que permetin un desenvolupament eficaç i correcte de l'activitat ramadera en el sector cunícola dins el territori nacional, conforme a la normativa vigent en matèria d'higiene, sanitat animal, identificació i registre, benestar dels animals i medi ambient.

 

Aquest Reial decret és aplicable a les explotacions en les quals es criïn o mantinguin animals de la família Leporidae (conills i llebres) i els seus encreuaments, als quals s'aplica el terme cunícola.

 

S'exceptuen de l'aplicació d'aquest Reial decret, tret pel que fa a la inscripció en el registre, sense perjudici de les disposicions que estableixi l'autoritat competent en l'àmbit de les competències pròpies:

 

a) Les explotacions d'autoconsum que defineix el paràgraf c de l'article 2 del Reial decret.

b) Els animals de companyia i domèstics, segons els defineixen els apartats 3 i 4 de l'article 3 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal.

c) La fauna silvestre, segons la defineix l'apartat 5 de l'article 3 de la Llei 8/2003, de 24 d'abril.

d) Les explotacions ramaderes especials incloses a l'apartat 2 de l'annex III del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i es regula el Registre general d'explotacions ramaderes, llevat dels escorxadors cunícoles a l'efecte del control de les malalties cunícoles, especialment les que s'esmenten a l'annex I d'aquest Reial decret.

 

Autorització i inscripció al registre

 

Abans de formalitzar la inscripció al registre s'han de diferenciar les explotacions de cunicultura d'autoconsum i les de producció: les explotacions d'autoconsum són les explotacions que tenen 5 o menys femelles, i s'han d'inscriure al Registre d'explotacions cunícoles com a explotació d'autoconsum.

 

Abans d'iniciar l'activitat, el titular d'una explotació cunícola ha de sol·licitar-ne la inscripció al Registre d'explotacions cunícoles. Per a això, ha d'emplenar i lliurar la sol·licitud única -en la qual ha d'indicar que vol inscriure l'explotació al Registre d'explotacions cunícoles- i la fitxa zootècnica corresponent. En el cas que ja hagi presentat part de la documentació necessària, o tota, no cal que torni a presentar-la sinó que és suficient que indiqui l'expedient en què es troba aquesta documentació.

 

Si l'explotació ja té número de registre d'explotació ramadera, perquè està inscrita al Registre en altres unitats de producció, s'ha d'indicar aquest número a la sol·licitud.

 

Una vegada que el titular rebi la resolució d'alta al Registre d'explotacions de cunicultura no d'autoconsum ha de presentar-se a l'oficina comarcal per diligenciar l'obertura del llibre de registre. El llibre de registre, el dissenyarà el titular tenint en compte que ha de tenir el format que estableix la normativa.

 

Documents específics

Fitxa zootècnica explotacions de cunicultura.docFitxa zootècnica explotacions de cunicultura.doc