Torna

Atenció a la ciutadania

 


>> Accés al Formulari de sol·licitud d'informació general, queixes o suggeriments

>> Consulta de l'estat de la sol·licitud d'informació general, queixes o suggeriments.


NORMATIVA REGULADORA

- La normativa reguladora del dret a presentar queixes i suggeriments es conté en el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 170, ext., de 20 de novembre de 2009) i en l'Ordre de la consellera d'Administracions Públiques, d'1 d'agost de 2014 que el desplega.


- El termini per respondre és de quinze dies hàbils. Si trascorre aquest terimini sense obtenir resposta podeu adreçar-vos a la Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis perquè dugui a terme les actuacions necessàries.


- La formulació d'una queixa no té, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni paralitza els terminis establerts per interposar-lo.


- Aquesta formulació no impedeix ni condiciona l'exercici de la resta d'accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir les persones que hi figuren com a interessades.


- Per la naturalesa mateixa de la queixa, contra la resposta no pot interposar-se cap recurs, sens perjudici que els motius de la queixa puguin tornar a exposar-se en els possibles recursos que es puguin interposar en el procediment administratiu amb el qual tenguin relació.


NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

- Es garanteix la protecció deguda de les dades de caràcter personal que es puguin conèixer en l'exercici del dret de presentar aquest document. Aquestes dades són confidencials i només les utilitzaran els òrgans competents per tramitar la queixa o el suggeriment perquè n'obtingueu una resposta com més ajustada millor, tot això d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.


- D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades personals s'incorporaran i es tractaran en el fitxer automatitzat <<Queixes i suggeriments>> la finalitat del qual és la tramitació de les queixes i els suggeriments que la ciutadania presenti sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la CAIB i les entitats vinculades o que en depenen, el qual està degudament inscrit a l'Agència de Protecció de Dades i sobre el qual s'apliquen les més estrictes mesures de seguretat, de conformitat amb la legislació en vigor .


- L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Transparència i Bon Govern i l'adreça per exercir per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és c/ de L'Uruguai, s/n (Palma Arena), 07010 Palma.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

- La presentació d'aquesta queixa o suggeriment implica el consentiment perquè, per mitjà del correu electrònic indicat, la direcció general competent  us enviï comunicacions relacionades amb la web de  “Participació ciutadana” del Govern de les Illes Balears, exclusivament a l'efecte de fomentar-la. En cas que no vulgueu rebre aquestes comunicacions, us pregam que ens envieu un correu electrònic a participacio@dgpimed.caib.es En conseqüència, podeu revocar el consentiment per a aquest tractament en qualsevol moment.