Atenció a la ciutadania

 

 


>> Consulta de l'estat de la sol.licitud d'informació general, queixes o suggeriments.


NORMATIVA REGULADORA

- La normativa reguladora del dret a presentar queixes i suggeriments es conté en el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 170, ext., de 20-11-2009) i en l'Ordre de la consellera d'Administracions Públiques, de 1 d'agost de 2014, que el desplega.


- El termini per respondre és de quinze dies hàbils, transcorregut el qual sense obtenir resposta podeu adreçar-vos a la Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis perquè dugui a terme les actuacions necessàries.


- La formulació d'una queixa no té, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni paralitza els terminis establerts per interposar-lo.


- Aquesta formulació no impedeix ni condiciona l'exercici de la resta d'accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir les persones que hi figuren com a interessades.


- Per la naturalesa mateixa de la queixa, contra la resposta no pot interposar-se cap recurs, sens perjudici que els motius de la queixa puguin tornar a exposar-se en els possibles recursos que es puguin interposar en el procediment administratiu amb el qual tenguin relació.


NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

- Es garanteix la protecció deguda de les dades de caràcter personal que es puguin conèixer en l'exercici del dret de presentar aquest document. Aquestes dades són confidencials i només les utilitzaran els òrgans competents per tramitar la queixa o el suggeriment perquè n'obtingueu una resposta el més ajustada possible, tot això d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.


- D'acord amb l' article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades personals s'incorporaran i es tractaran en el fitxer automatitzat "queixes i suggeriments" la finalitat del qual és la tramitació de les queixes i suggeriments que la ciutadania presenti sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la CAIB i les entitats vinculades o que en depenen , el qual està degudament inscrit a l'Agència de Protecció de Dades i sobre el qual s'apliquen les més estrictes mesures de seguretat, de conformitat amb la legislació en vigor .


- L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis, i l'adreça a la qual la persona interessada pot adreçar-se per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició és c/ de Francesc Salva i Pizà , s/n (es Pont d'Inca), 07141 Marratxí.