Torna

Atenció a la ciutadania

 


>> Accés al Formulari de sol·licitud d'informació general, queixes o suggeriments

>> Consulta de l'estat de la sol·licitud d'informació general, queixes o suggeriments.


NORMATIVA REGULADORA

- La normativa reguladora del dret a presentar queixes i suggeriments es conté en el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 170, ext., de 20 de novembre de 2009) i en l'Ordre de la consellera d'Administracions Públiques, d'1 d'agost de 2014 que el desplega.


- El termini per respondre és de quinze dies hàbils. Si trascorre aquest terimini sense obtenir resposta podeu adreçar-vos a la Inspecció General de Qualitat, Organització i Serveis perquè dugui a terme les actuacions necessàries.


- La formulació d'una queixa no té, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni paralitza els terminis establerts per interposar-lo.


- Aquesta formulació no impedeix ni condiciona l'exercici de la resta d'accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir les persones que hi figuren com a interessades.


- Per la naturalesa mateixa de la queixa, contra la resposta no pot interposar-se cap recurs, sens perjudici que els motius de la queixa puguin tornar a exposar-se en els possibles recursos que es puguin interposar en el procediment administratiu amb el qual tenguin relació.


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS


De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de
protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquesta sol·licitud.

- Finalitat del tractament i base jurídica: tramitació del procediment administratiu de queixes i suggeriments sobre els serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de l’enquesta de satisfacció per a la millora dels serveis, d’acord amb el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 170, ext., de 20 de novembre de 2009) i en l’Ordre de la consellera d’Administracions Públiques, de 1 d’agost de 2014, que el desplega (BOIB núm. 107, de 9 d’agost de 2014).Es garanteix la protecció deguda de les dades de caràcter personal que es puguin conèixer en l'exercici del dret de presentar aquest document. Aquestes dades són confidencials i només les utilitzaran els òrgans competents per tramitar la queixa o el suggeriment perquè n'obtingueu una resposta com més ajustada millor, tot això d'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

- Responsable del tractament: Direcció General de Transparència i Bon Govern.

- Destinataris de les dades personals: Altres Administracions Públiques, quan correspongui.

Termini de conservació de les dades personals: Les dades es conservaran el temps necessari per poder dur a terme la finalitat del tractament.

- Existència de decisions automatitzades: No es realitzarà presa de decisions automatitzades basades en la informació que vostè ens proporciona.

- Transferències de dades a tercers països: Les dades no es transferiran a tercers.

- Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seu electrònica). Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

- Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB
té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma).
Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.