Torna

Atenció a la ciutadania

Queixes i suggeriments

Mitjançant el sistema de queixes i suggeriments els ciutadans i ciutadanes poden fer constar la disconformitat amb la prestació dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les entitats que en depenen, especialment sobre els retards, les desatencions o qualsevol altra anomalia en el seu funcionament, aixó com fer propostes amb l'objectiu de millorar la qualitat de la prestació dels serveis públics.


Organisme Responsable/Normativa /Preguntes freqüents

>> La Direcció General de Transparència i Bon Govern com a òrgan competent en matèria de qualitat dels serveis impulsa i coordina el sistema de queixes i suggeriments analitzant que arribin al sistema general i les canalitza als òrgans i a les unitats administratives destinatàries per raó de la matèria.