Torna

Atenció a la ciutadania

 NORMATIVA

Disposicions generals

PDF Llei 3/2003, de 26 de març de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril de 2003) (text consolidat).

PDF Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d'abril de 2011).

PDF Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236 de 02 d'octubre de 2015) (text consolidat)

PDF Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (BOE núm.236, de 02 d'octubre de 2015)(text consolidat).

 

Normativa de desplegament

PDF Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (BOIB núm. 170, de 20 de novembre de 2009).

PDF Ordre de la consellera d'Administracions Públiques d'1 d'agost de 2014 per la qual es desplega el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

PDF Decret 113/2010, de 5 de novembre, d'accés electrònic als serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 165 de 2010.

PDF Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius (BOIB núm. 21, de 12 de febrer de 2013, correcció d'errades BOIB de 23 de febrer de 2013) (text consolidat).

PDF Decret 42/2018, de 14 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2019 a l’efecte del còmput administratiu

 

Altra informació d'interés:

PDF Conveni Marc, de 17 de desembre de 2007, entre l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la implantació d'una xarxa d'Oficines Integrades d'Atenció al Ciutadà a l'àmbit territorial de les Illes Balears.

PDF Acord de pròrroga al Conveni Marc entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

PDF Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica l'Addenda de modificació del Conveni amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a la implantació d'una xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.