Torna

Atenció a la ciutadania

Si el que voleu és obtenir determinada informació pública que considerau del vostre interès, podeu fer-ho mitjançant una sol·licitud d'accés a informació pública.

En aquest sentit, s'entén com a informació pública els continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que estiguin en poder de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels organismes i les entitats de dret públic vinculats o que en depenen i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions (article 13 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Teniu més informació sobre com fer-ho en la pàgina del dret d'accés.

 

 

Si el que voleu és fer una simple sol·licitud d'informació general sobre competències i funcionament dels diferents òrgans i serveis de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; ubicació de dependències o horaris d'oficines o altra informació general (tràmits, documentació, etc.); procediments vigents de competència de l'Administració autonòmica o, en general, qualsevol informació que sigui necessària per a qui ha de relacionar-se amb l'Administració, no heu de fer-la a través d'aquest canal, sinó de manera més senzilla, sense iniciar un procediment administratiu, mitjançant el model general de sol·licitud d'informació bàsica administrativa.