Torna

Atenció a la ciutadania


Des de la Direcció General de Transparència i Bon Govern, amb l'objecte d'analitzar el grau de satisfacció de la ciutadania en relació amb l'aplicació informàtica QSSI, de recollida de queixes i suggeriments sobre els serveis que ofereixen l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es va confeccionar una enquesta referida a aspectes bàsics, com per exemple:

Mitjà emprat per accedir a l'aplicació

Accessibilitat a l'aplicació
Via per la que s'ha conegut la seva existència
Explicació de com presentar la queixa o suggeriment
Temps en rebre la resposta
El grau de satisfacció amb la resposta rebuda

El mètode de recollida de la informació ha estat el següent: en el programa QSSI, s'envien dos correus electrònics, un donant informació del número de QSSI que li correspon i el segon quan es dóna la resposta. En ambdós correus s'afegeix un enllaç a l'enquesta per facilitar que tota persona que ho desitgi la pugui realitzar. Així mateix, a la web d'atenció a la ciutadania, a l'apartat de queixes i suggeriments, s'ha publicat un enllaç perquè els usuaris puguin emplenar l'enquesta.

S'han obtingut 110 enquestes emplenades, que representen un 17,60% de les queixes i suggeriments presentats.

El fet que sigui un nombre tant reduït d’enquestes fa que la valoració obtinguda no es pugui considerar, realment, representativa del nivell de satisfacció que genera el sistema general de presentació de queixes i suggeriments per part de la ciutadania. Tot i això, considerem positiu informar dels resultats perquè és interessant saber l’opinió dels ciutadans que han volgut participar en l’enquesta.

El mitjà més utilitzat per accedir a l'aplicació de queixes i suggeriments ha estat la plana web del Govern de les Illes Balears (66%), seguit de la informació rebuda per personal de l'Administració.

El 72'73% de les persones considera que l'aplicació és normal o fàcil de localitzar.

Quant al temps que s'ha tardat en rebre la resposta, la puntuació ha estat de 3'28 sobre 5.

S'ha puntuat amb un 2'51 sobre 5 la satisfacció amb la informació rebuda.

Com a conclusió, la satisfacció global sobre el sistema de queixes i suggeriments ha estat puntuada amb un 2'86 sobre 5.