Torna

Atenció a la ciutadania

 

CONSULTA DE DADES PER PART DE L'ADMINISTRACIÓ

 

L'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que els interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat qualsevol administració, sempre que l'interessat hagi expressat el seu consentiment perquè es consultin o sol·licitin.

Es presumeix que la consulta o l'obtenció és autoritzada pels interessats llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa o que la llei especial aplicable requereixi un consentiment exprés.

En absència d'oposició de l'interessat, les administracions públiques han de sol·licitar els documents electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte. Es tracta de punts d'accés a informació electrònica que allibera els interessats de presentar determinada documentació que es pot consultar directament per les administracions en aquests punts d'accés.

Per tot això, la CAIB, a través Conveni de col·laboració en matèria d'interoperabilitat telemàtica entre les administracions públiques de l'àmbit territorial de les Illes Balears, pot consultar els documents següents:

 • Dades sobre els padrons municipals
 • Títol de família nombrosa
 • Servei de consulta d'estar matriculat a un centre educatiu
 • Dades de discapacitat
 • Estar al corrent de pagament amb la CAIB per a contractacions.
 • Estar al corrent de pagament amb la CAIB per a subvencions i ajudes.
 • Estar al corrent de pagament amb la seguretat social
 • Estar d'alta a la seguretat social en una data concreta
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries: per la Llei de Contractes, autoritzacions de transport, subvencions i ajudes i permisos de residència i treball.
 • Nivell de renta
 • Situació actual de desocupació
 • Imports per prestació per desocupació percebuts a un període
 • Imports per prestació per desocupació percebuts en data actual
 • Estar inscrit com a demanant d'ocupació en data actual
 • Estar inscrit com a demanant d'ocupació en una data concreta
 • Consulta de les dades d'identitat
 • Verificació de les dades d'identitat
 • Verificació de les dades de residència
 • Dades de residència amb la data de la darrera variació padronal
 • Títols universitaris
 • Títols no universitaris
 • Servei de consulta de condició de becat
 • Consulta de dades cadastrals
 • Certificació de la titularitat d'un immoble
 • Consulta de béns immobles
 • Certificació descriptiva i gràfica d'un immoble
 • Canvi de domicili
 • Consulta de dades de residència legal
 • Prestacions del Registre de Prestacions Socials Públiques, Incapacitat Temporal i Maternitat
 • Nivell i grau de dependència
 • Certificat de naixement
 • Certificat de matrimoni
 • Certificat de defunció
 • Consulta d'inexistència d'antecedents penals
 • Consulta d'inexistència d'antecedents penals per delictes sexuals
 • Consulta d'entitats asseguradores i reasseguradores
 • Consulta de plans i fons de pensions
 • Consulta de les dades de solvència requerides per participar a concursos públics
 • Consulta de firmes per la legalització diplomàtica de documents públics estrangers
 • Consulta de subsistència de poders notarials
 • Consulta de còpia simple de poders notarials
 • Consulta de notaris i notàries
 • Consulta de subsistència d'administradors d'una societat

 

 

* Actualitzat dia 14 de marçde 2017