Torna

Guia d'Associacions de Salut

Guia d'associacions de salut i grups d'ajuda mútua

Són moltes les persones que, en un moment donat de la seva vida, ja sigui per patir un problema de salut crònic o discapacitat o perquè algú de l’entorn familiar es trobi en aquestes circumstàncies, poden necessitar algun tipus d'ajuda, assessoria o orientació sobre el problema que pateixen. Problemes d'addicció com l'alcohol, les drogues o el joc, o problemes originats per qualque malaltia crònica o per diverses discapacitats o minusvalies solen ser les circumstàncies més comuns que condueixen aquestes persones a formar una associació o un grup d’ajuda mútua que ofereixen als ciutadans un servei complementari al que reben en els centres sanitaris. Per això, cada vegada és més freqüent que les persones s'associen en grups d'ajuda mútua.

L'ajuda mútua no és un fenomen nou. Les primeres associacions apareixen a principis de segle en Estats Units, però és a la dècada dels anys 70 quan comencen a tenir més impacte a la nostra societat. A la Conferència de l’Assemblea Mundial de Salut de l’any 1978 en Alma Ata i posteriorment a la Carta d’Otawa de 1986, es consoliden les bases per impulsar la participació social com a resposta a determinades necessitats no cobertes per part del sistema sanitari i es fomenten xarxes socials a on estiguin implicats professionals, persones afectades, familiars o cuidadors.

Un dels objectius comuns a tots aquests grups es potenciar la sensibilització social cap a les persones que pateixen el problema, augmentar el coneixement que té la societat sobre el problema i millorar la qualitat de vida dels afectats, així com la reivindicació de la integració i de la igualtat de condicions de vida que la resta de la població.

 


Totes aquelles associacions, inscrites en el registre d'associacions, que tenguin la seva seu a les Illes Balears i vulguin formar part d'aquest directori ho poden sol·licitar a través d'aquest formulari.