Torna

Registre d'Associacions

ASSOCIACIONS JUVENILS

Les associacions juvenils regulen les seves activitats d'acord amb la Llei orgànica 1/2002, del 22 de març, amb els seus Estatuts i amb el Reial decret 397/1988, de 22 d'abril, pel qual es regula la inscripció registral d'Associacions Juvenils .

Poden formar part de les associacions juvenils totes les persones amb una edat compresa entre els catorze anys complerts i els trenta sense complir.

Han de presentar la mateixa documentació que la resta d'associacions, tenint en compte la peculiaritat dels seus estatuts

Documentació a presentar:

- Acta fundacional: amb signatura electrònica o manual de tots els membres fundadors. En cas de signatura manual s'han de presentar 2 exemplars originals de l'Acta Fundacional en paper (no són vàlids els documents escanejats, ni còpia autèntica, ni documents enviats telemàticament).

- Estatuts: amb signatura electrònica o manual en totes les pàgines, de tots els membres fundadorsEn cas de signatura manual s'han de presentar 2 exemplars originals dels Estatuts en paper (no són vàlids els documents escanejats, ni còpia autèntica, ni documents enviats telemàticament).

- Taxes: s'ha de presentar el document unificat d'ingrés (model 046); validat per una entitat bancària, o bé, a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears; justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (vegeu l'apartat de taxes)

- Sol·licitud: