Torna

Registre d'Associacions

 

CÒPIA CONFRONTADA

La documentació que s'ha de presentar és la següent:

  • Sol·licitud (original i còpia), que ha de formular la persona que està interessada en l'emissió de la còpia compulsada, en la qual figurin les dades d'identificació de la persona sol·licitant (nom, DNI, domicili i número de telèfon).
  • Taxa per compulsa: S'ha de presentar el comprovant de l'imprès d'autoliquidació validat per qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores o el de pagament online.

La sol·licitud ha de dirigir-se al Registre d'Associacions de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears (Passeig Sagrera, núm. 2. 07012 Palma). El Registre General d'entrada de documents es troba en aquesta mateixa adreça.