Torna

Registre d'Associacions

INSCRIPCIÓ D'ADAPTACIÓ A LA LLEI ORGÀNICA 1/2002, DE 22 DE MARÇ, REGULADORA DEL DRET D'ASSOCIACIÓ (BOE núm. 73, de 26 de març de 2002)

Les associacions inscrites en el registre corresponent han d'adaptar els seus estatuts en el termini de dos anys a partir de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març (entrada en vigor dia 26 de maig de 2002).

ADAPTACIÓ A LA LLEI ORGÀNICA 1/2002, DE 22 DE MARÇ, REGULADORA DEL DRET D'ASSOCIACIÓ, AMB MODIFICACIÓ D'ESTATUTS

Els documents que s'han de presentar per sol·licitar l'adaptació a la Llei orgànica 1/2002, amb modificació d'estatuts, són:

Sol·licitud: (original i còpia)

- Taxes: s'ha de presentar el document unificat d'ingrés, validat per una entitat bancària, justificatiu d'haver abonat la taxa establerta (vegeu l'apartat de taxes).

- Còpia de DNI o document acreditatiu de la identitat dels respresentants (president i secretari)

- Certificat expedit pel secretari de l'entitat, amb el vistiplau del president, en el qual es faci constar:

  •   L'acord d'adaptar els estatuts a les previsions de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació i la submissió al que aquesta Llei estableix.
  •   Que l'entitat es troba en situació d'activitat i funcionament.
  •   El domicili social, amb indicació del carrer, el número o el lloc de situació, la localitat, el municipi, la província i el codi postal.
  •   Identificació dels titulars dels òrgans de govern i representació, amb el seu nom, la nacionalitat i el domicili. Quan aquests càrrecs siguin ocupats per persones jurídiques, s'han de fer constar les dades de la seva raó social i d'identificació d'aquestes, i els noms, la nacionalitat i els números de document d'identificació i domicilis de les persones que actuen com a representants d'aquelles. En ambdós casos s'ha de fer constar la data de l'elecció dels càrrecs i la seva vigència. EN CAS QUE S'HAGIN PRODUÏT CANVIS EN ELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA, ÉS NECESSARI FER TAMBÉ EL PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ DE CANVI DE JUNTAProcediment d'inscripció de canvi de junta directiva

Dos exemplars del texte íntegre dels nous estatuts adaptats , que ha de contenir els articles modificats, i que ha d'estar signat en totes les pàgines. (En aquest cas seria suficient amb la signatura del president i del secretari).

S'ha de fer constar al final, mitjançant la diligència corresponent, que han estat modificats per adaptar-los a les previsions de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, per acord de l'assemblea general que s'haurà reunit amb aquesta finalitat, la data de la qual, s'ha de concretar.

- Full Autocorreccio ADLM (Adaptacio a la llei amb modificacio dEstatuts)