Torna

Museu de l'Educació de les Illes Balears

Catàleg

El Museu està elaborant un catàleg d’accés públic a través de la nostra web, que fa servir la plataforma Power Apss de Microsoft, on es podran realitzar recerques acurades a partir d’uns camps establerts.

Es preveu que estigui en complet funcionament d’aquí a un any, temps en què s’organitzarà, registrarà i catalogarà de bell nou tot el nostre fons museístic, documental i bibliogràfic per tal que s’adeqüi a les característiques d’aquesta plataforma i del nou Museu. Per tant, fins aleshores no es podran realitzar consultes.

El catàleg està organitzat en tres grans apartats: Arxiu, Museu i Biblioteca. Cada un d’ells s’organitza en subdivisions més petites. Aquestes són les principals subdivisions organitzatives:

Arxiu:

Secció administrativa: personal, escoles privades, guerra civil, obres, nomines.

Inspecció educativa

Documentacio de centres

Col·leccions factícies: documents procedents d’una mateixa donació que per mor de la seva procedencia no es separen en altres apartats.

Museu:

Mobiliari (pupitres taules i cadires d’alumne, taules i cadires de mestre

Aparells (reprografia audio video)

Banderes i simbols d’identitat

Vestuari

Quadres

Màquines d’escriure

Ordinadors

Làmines

Material de lectoescriptua

Estris de laborartori

Treballs manuals i labors

Material audiovisual

Mapes

Materials importants dins de la història de l’educació que tenen un grup propi

Biblioteca

Llibres que fan referència a la història de l’educació

Llibres de text