Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

 

Procediments i formularis

Tramitació

En aquest apartat hi trobaràs tots aquells procediments i formularis per a la realització de tràmits davant l'Administració Hidràulica.

- Procediments

 Comunicacions de la Direcció General de Recursos Hídrics:

 20-02-2019  Aclariment sobre la competència en lleres en zones urbanes

 11-07-2018  Aclariments sobre informes i autoritzacions preceptives

- Comunicacions prèvies

- Declaracions responsables

- Indemnitzacions pel servei de depuració d'aigües residuals (cànon de sanejament)

- Taxes