Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Informació pública en relació al Projecte de decret sobre indemnitzacions per costs de conservació, manteniment, explotació i instal·lació dels serveis públics d'aigües residuals

La disposició addicional segona del Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre , reguladora del cànon de sanejament d’aigües preveu la indemnització pels costs de conservació, manteniment, explotació i instal·lació a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis d’aigües residuals sota les condicions que reglamentàriament aprovi el Govern de les Illes Balears a proposta de la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

Les condicions per obtenir aquestes indemnitzacions es regulen en el decret 25/1992, sobre indemnitzacions a ajuntaments i altres entitats públiques pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d’aigües residuals i en el decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i compensacions per obres i instal·lacions de depuració d’aigües residuals.

Aquests dos decrets han sofert varies modificacions en el transcurs dels anys i la normativa reguladora és una normativa dispersa al estar complementada amb diverses ordres, el que dificulta als possibles beneficiaris el coneixement de la normativa d’aplicació.

Amb aquest Projecte de decret es pretén refondre l’anterior normativa reguladora d’aquestes indemnitzacions i, a la vegada, modificar la reglamentació actual a efectes de tenir un major control dels costs subjectes a indemnització i fomentar la incorporació de millores tècniques o de gestió que puguin reduir aquests costs.

La resolució per la qual es sotmet a informació pública de la ciutadania l’esborrany inicial del projecte de decret sobre indemnitzacions per costs de conservació, manteniment, explotació i instal·lació dels serveis públics d'aigües residuals s’ha publicat al BOIB núm. 111, de 08 de setembre de 2018.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Recursos Hídrics (c/Gremi de Corredors, 10 , Polígon Son Rossinyol, 07009 Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i han d’anar adreçades a la Direcció General de Recursos Hídrics

Igualment es poden presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç.

Documentació: PDF