Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Projecte de decret sobre indemnitzacions per costs de conservació, manteniment, explotació i instal·lació dels serveis públics d'aigües residuals

La disposició addicional segona del Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 9/1991, de 27 de novembre , reguladora del cànon de sanejament d’aigües preveu la indemnització pels costs de conservació, manteniment, explotació i instal·lació a ajuntaments i altres entitats públiques que prestin els serveis d’aigües residuals sota les condicions que reglamentàriament aprovi el Govern de les Illes Balears a proposta de la persona titular de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

Les condicions per obtenir aquestes indemnitzacions es regulen en el decret 25/1992, sobre indemnitzacions a ajuntaments i altres entitats públiques pels costs de conservació, manteniment i explotació del servei de depuració d’aigües residuals i en el decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre indemnitzacions i compensacions per obres i instal·lacions de depuració d’aigües residuals.

Aquests dos decrets han sofert varies modificacions en el transcurs dels anys i la normativa reguladora és una normativa dispersa al estar complementada amb diverses ordres, el que dificulta als possibles beneficiaris el coneixement de la normativa d’aplicació.

Amb aquest Projecte de decret es pretén refondre l’anterior normativa reguladora d’aquestes indemnitzacions i, a la vegada, modificar la reglamentació actual a efectes de tenir un major control dels costs subjectes a indemnització i fomentar la incorporació de millores tècniques o de gestió que puguin reduir aquests costs.

Es pot consultar la tramitació del projecte de decret en aquest enllaç.