Torna

Agenda Local 21

Decret 123/2002, de 4 d'octubre, sobre la implantació de l'Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears

Amb el Decret 123/2002, de 4 d'octubre (BOIB núm. 123 de 12 d'octubre de 2002), sobre la implantació de l'Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears, la comunitat autònoma de les Illes Balears. va ser a nivell nacional, i fins i tot europeu,  pionera en la plasmació normativa dels acords sorgits en diferents fòrums internacionals respecte a la necessitat de fomentar la implantació d'aquesta transcendental eina per part dels diferents ens locals amb vista a l'execució de polítiques ambientals adequades en els àmbits nacional i sub nacional. En aquest sentit, la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries (BOIB Núm. 48 de 17 d'abril de 1999), ja preveia, en la seva Disposició addicional vuitena, que el Govern de les Illes Balears aprovaria les mesures necessàries per afavorir l'aplicació de l'Agenda Local 21 en els municipis i nuclis de les Illes Balears, d'acord amb el Programa 21 de la Conferència de Rio (1992). 

En definitiva, el Decret 123/2002 constitueix una passa fonamental cap a solucionar la gran dispersió i diferència de continguts en els diversos documents que s'han anomenat Agendes Locals 21 produïda tant a les Illes Balears com a d'altres indrets del món, per una banda, afavorint l'aplicació de l'Agenda Local 21 als municipis i nuclis de les Illes Balears, i, per l'altra, normalitzant i regulant les iniciatives d'Agendes Locals 21, així com dotant-les d'un suport administratiu, sempre respectant l'autonomia dels ens locals així com la voluntarietat d'engegar el procés d'implantació d'una l'Agenda Local 21.

 PDF Decret 123/2002

 

Decret 29/2009, de 8 de maig, d'organització, funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.

A la seva disposició final primera,  modifica els articles 7, 10.5, 11.1, 12 i 13 del Decret 123/2002, de 4 d'octubre, sobre la implantació de l'Agenda Local 21 als municipis de les Illes Balears.

 PDF Decret 29/2009 (text inicial,  abans de modificacions)

 

El Decret 29/2009 ha estat modificat en diverses ocasions:

- Decret 84/2015, de 16 d’octubre, de modificació del Decret 29/2009, de 8 de maig, d’organització,funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.

   Decret_84-2015.pdf Decret 84/2015

- Decret 78/2015, de 28 d'agost, de de modificació del Decret 29/2009, de 8 de maig, d’organització,funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.

    Decret 78-2015 que modifica Decret 29-2009 CMAIB.pdf Decret 78/2015

- Decret 91/2011, de 2 de setembre, de modificació del Decret 29/2009, de 8 de maig, d'organització, funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.

    PDF Decret 91/2011