Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l’ús dels mitjans electrònics de forma voluntària per a les persones físiques en les seves relacions amb les administracions públiques.


Qui són els subjectes obligats?

Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que duguin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleats públics, tal com determini reglamentàriament cada administració.


Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.


Canals de presentació telemàtica

Els canals disponibles per a la presentació telemàtica de sol·licituds, escrits i comunicacions són els següents:


- La Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://seuelectronica.caib.es), on es troben tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament.

Per a poder iniciar un tràmit telemàtic a la Seu és necessari disposar d’un certificat electrònic, DNI-e o Cl@ve.


-El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació dirigida als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no compti amb tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre Electrònic Comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es).

Per a poder realitzar un registre a través del REC és necessari disposar d’un certificat electrònic o DNI-e.
A la mateixa adreça electrònica del REC hi ha el Manual d’usuari, on s’indiquen les instruccions necessàries per a l’ús d’aquesta aplicació (http://rec.redsara.es/registro/docs/manual_usuario.pdf). Així mateix, el servei d’atenció telefònica 060 de l’Administració General de l’Estat resoldrà els dubtes o incidències sobre la seva utilització.


Sistemes d’identificació i signatura electrònica


1. Els certificats electrònics reconeguts més habituals són:


- DNI electrònic (persones físiques). Més informació a www.dnielectronico.es.


- CERES – Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (persones físiques i jurídiques). Més informació a http://www.cert.fnmt.es/certificados.


- Camerfirma (persones jurídiques). Més informació a https://www.camerfirma.com.


2. El sistema de Cl@ve permanent és un sistema d’autenticació que utilitza claus concertades (usuari i contrasenya) per a verificar la identitat de la persona (persones físiques).


L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha habilitat el personal de les oficines de registre de les seus de les conselleries, així com de les seus de l’IBSALUT, l’ATIB, la UDIT d’Inca i Manacor i les delegacions d’Educació a Menorca i Eivissa per facilitar a la ciutadania l’accés en aquest sistema d’identificació. Aquí es poden consultar les oficines que ofereixen el servei d’alta al sistema Cl@ve permanent: http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencia_presencial_/.
També es pot trobar tota la informació sobre com obtenir aquests sistemes d'identificació a la pàgina de Cl@ve (https://clave.gob.es)

Esmena de la presentació presencial
De conformitat amb el que preveu l’article 68.4 de la Llei 39/2015, si algun dels subjectes obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques presenta la seva sol·licitud de manera presencial, l’Administració requerirà l’interessat perquè l’esmeni amb la seva presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació aquella en què s’hagi fet la sol·licitud de manera electrònica.


Per tant, les oficines de registre han d’informar els interessats sobre aquest extrem i han d’estendre una diligència als efectes de fer constar que han estat informats sobre les conseqüències de la seva presentació presencial. Serà la unitat tramitadora la que realitzarà el requeriment d’esmena a l’interessat, conforme al que preceptua l’esmentat article 68.4.