Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

OFERIR DADES A LA PLATAFORMA DE DADES OBERTES DEL GOVERN

La informació que generen les administracions públiques i els organismes del sector públic es presenta com una matèria primera de gran potencial, atès que aquests són productors i recol·lectors d’una part important de la informació en la nostra societat. En aquest sentit, la reutilització i la posada a disposició de la informació del sector públic amb fins privats o comercials afavoreixen la circulació d’informació cap als agents econòmics i a la ciutadania, amb la finalitat de fomentar el creixement econòmic, el compromís social i la transparència.

El Govern de les Illes Balears disposa d’un catàleg de dades obertes al lloc http://dadesobertes.caib.es, el qual a dia d'avui es troba en procés d'actualització i millora per tal d'acomplir amb la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, modificada per la Llei 18/2015 de 9 de juliol, d'aplicació a totes les administracions públiques.

opendata_Caibv2.png

Atès això, el primer pas és identificar i seleccionar la informació reutilitzable per determinar el conjunt de dades (datasets) susceptibles de ser publicades en el catàleg de dades obertes, posant-les així a l’abast de tot aquell que el vulgui consultar. Aquest conjunt de dades ha d'estar disponible en formats oberts i estructurats per tal de permetre el processament posterior de la informació publicada.

Finalitzada la càrrega inicial caldrà establir els mecanismes necessaris per mantenir actualitzada la informació publicada (actualització per càrrega manual o automatitzada, freqüència d'actualització, actualització incremental o completa, etc.)

La plataforma de dades obertes del Govern de les Illes Balears no funciona sense dades. Per aquest motiu, us demanen que transmeteu a les vostres conselleries i ens del sector públic instrumental, la importància de publicar informació a través d’aquesta plataforma.

En aquest sentit, s'ha creat una adreça de correu electrònic (dadesobertes@dgtic.caib.es) on podeu remetre el conjunt de dades que identifiqueu a les vostres conselleries i que siguin susceptibles de ser publicats a la plataforma de dades obertes del Govern de les Illes Balears.

Recordeu que des del 2013 s’inclou una clàusula relacionada amb la publicació de dades en formats oberts en el model de Plec de Prescripcions Tècniques (plec prescripcions tecniques.odtplec prescripcions tecniques.odt) i, que atenent a l'exposat, s'ha de tenir en compte al contractar el desenvolupament i/o manteniment d'una aplicació informàtica.