Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

NORMATIVA

Procediment administratiu. Règim jurídic i funcionament electrònic de l'Administració.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2/10/2015).

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2/10/2015).

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/1992; versió consolidada; a derogar totalment el 2 d'octubre de 2018).

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE núm. 150, de 23/06/2007; versió consolidada; a derogar totalment el 2 d'octubre de 2018).

Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. (BOE núm. 278, de 18/11/2009; versió consolidada; vigent en la part no derogada per la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015)

Llei 3/2003, de 26 març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3/04/2003; versió consolidada).

Llei 4/2011, de 31 març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm.53, de 9/04/2011;versió consolidada).

Decret 113/2010, de 5 de novembre, d’accés electrònic als serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 13/11/2010; versió consolidada)

Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius (BOIB núm. 21, 12/02/2013).

Acord del Consell de Govern de 8 de febrer de 2013 relatiu al foment de la transparència i la publicitat activa de la informació en l'Administración de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 22, de 14/02/2013).

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica. ((BOE núm. 25, de 29/01/2010; versió consolidada).

Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'administració electrònica. ((BOE núm. 25, de 29/01/2010; versió consolidada).

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.((BOE núm. 304, de 20/12/2003; versió consolidada).

Reglament (UE) Nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacio electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE (DOUE L-257, de 28/08/2014; correcció d'errades en DOUE L-104, de 20/04/2017 DOUE-L-2017-8077; y en DOUE L-296, de 1/11/2016 DOUE-L-2016-82007).

Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l’ús de la signatura electrònica en l’àmbit de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ((BOIB núm. 185, de 26/12/2006; versió consolidada).

Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic (BOE núm. 311, de 28/12/2013; versió consolidada).

Decret 3/2015, de 30 de gener, pel qual es regula la facturació electrònica dels proveïdors de béns i serveis en l’àmbit de les seves relacions amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 16, de 31/01/2015).

Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic (BOE núm. 276, de 17/11/2007; versió consolidada).

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999; versió consolidada).

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L-119, de 4/05/2016; corrección d'errades en DOUE L-127, de 23/05/2018 DOUE-L-2018-80845).

Acord del Consell de Govern de dia 9 de desembre de 2016 pel qual s'aprova la Política de Gestió Documental del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 155, de 10/12/2016).

Organització institucional

Decret 70/2016, de 2 de desembre, de la Comissió d’Immersió Digital i el Grup Tècnic d’Immersió Digital (BOIB núm. 152, de 3/12/2016).

Decret 126/2010, de 23 de desembre, pel qual es regulen la Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnología i Comunicacions i l’adquisiciò, l’alienació, l’arrendament i el manteniment de béns i serveis dels sistemes d’informació ( BOIB núm.191 EXT., de 31/12/2010; versió consolidada).

Decret 97/2006, de 24 de novembre, pel qual es creen i regulen les comissions per a la millora contínua de la seguretat de la informació en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 172, de 5/12/2006).