Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

ENTREVISTES

El desenvolupament de les tasques encomanades en el contracte inclou una fase d'entrevistes amb representats de les diferents unitats orgàniques de les Conselleries del GOIB i del SPI de la CAIB, per tal de recopilar tota la informació referent als procediments administratius que es duen a terme a cadascuna d'aquestes unitats i així poder conformar les diferents sèries documentals que integraran l'Arxiu Electrònic Únic de la CAIB.

Interlocutors clau

Per poder desenvolupar aquest fase, el membre del Grup Tècnic d'Immersió Digital de cada Conselleria designarà fins a un màxim de quatre representants, per cada unitat orgànica (Direcció General / Secretaria General) com a interlocutors clau i que seran els encarregats de:

a) Revisar les fitxes dels procediments ja identificats (via ROLSAC o via gestió de processos) prèviament i que el Servei d'Arxiu Digital haurà remès al membre del Grup Tècnic d'Immersió Digital de la Conselleria.

b) Emplenar els camps bàsics de la fitxa per cada un dels procediments que realment es duen a terme, però que NO estan encara identificats. En cas de dubte, és millor esperar a l'entrevista per emplenar-los.

Procés

Aquí teniu un diagrama explicatiu de com preparar les entrevistes que es mantendran amb el servei d'Arxiu Digital

Com preparar entrevista arxiu digital + iecisa.jpg

Model de fitxa i manual

Aquí teniu els qüestionaris a omplir així com un manual d'ajuda per poder omplir-los correctament.

ATENCIÓ: Convé tenir instal·lada la versió Adobe Reader DC per emplenar els qüestionaris ja que l'Adobe Reader 9 no guarda els canvis.

manual ajuda qüestionari procedimients.pdfmanual ajuda qüestionari procedimients.pdf

Qüestionari

CUESTIONARIO_VACIO.pdfQüestionari buit

Calendari

Aquest és el calendari previst per a les entevistes amb el servei d'Arxiu Digital per Conselleries:

Nou calendari per Conselleries.pdfNou calendari per Conselleries.pdf