Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

fluxe crear tramit telematic.png

CREACIÓ DE TRÀMITS TELEMÀTICS:

1. PROCEDIMENT ROLSAC
Per tal de donar d'alta un tràmit telemàtic serà condició imprescindible
que el procediment administratiu associat ja estigui donat d'alta a
ROLSAC. En el cas que encara no estigui donat d'alta s'han de seguir les
passes definides en aquest enllaç:
Manual per publicar procediments administratius en la seu electrònica
Es pot trobar més informació sobre la creació de nous procediments a l'apartat d'aquest lloc web:
Com puc crear un procediment?


PARTICIPANTS
La publicació de procediments ha de ser el resultat de la tasca
coordinada de:
a) Responsables de l’Inventari de procediments: encarregats dins de
cada Conselleria de coordinar i supervisar que els procediments i les
actualitzacions siguin inclosos dins la seu electrònica.
b) El responsable del procediment: persona amb coneixement sobre
les particularitats del procediment que correspon a la seva àrea de
gestió; generalment, el cap del servei, que és el responsable de la
inclusió i actualització de les dades en l’Inventari.
c) El gestor del ROLSAC: persona que té la preparació i l’autorització per
treballar amb aquesta aplicació informàtica, a través de la qual
s’introdueixen els procediments inventariats a la seu electrònica.
Es pot consultar la llista actualitzada de persones autoritzades per
treballar amb el ROLSAC a l’enllaç següent:
Llista de persones autoritzades a treballar amb el ROLSAC


2. ALTA DE TRÀMIT TELEMÀTIC
La primera passa és la sol·licitud de nou tràmit telemàtic a la DGDT (Direcció General de Desenvolupament Tecnològic) emplenant el següent document i enviant-lo a l'adreça de correu electrònic: suport@caib.es
Sol·licitud nou tramit telematic.doc.docSol·licitud nou tramit telematic.doc


PARTICIPANTS
La persona encarregada d'emplenar aquesta sol·licitud serà el Cap de
Servei responsable del tràmit juntament amb la signatura autoritzada de
la Secretaria General.

3. SOL·LICITUD DE ROLS
Per tal de poder desenvolupar, provar i gestionar correctament un tràmit
telemàtic és necessari que les persones involucrades disposin dels Rols
adequats per tal de poder realitzar la seva tasca en cada un dels tres
entorns de treball disponibles: Desenvolupament (DES), Proves (PRE) i
Producció (PRO).


● A l'entorn de Desenvolupament (DES) qualsevol desenvolupador
necessitarà tenir atorgats els següents rols al seu usuari:
 STR_GESTOR: rol necessari per a accedir al frontal de la Safata
Telemàtica (bantelgest) i poder rebre les sol·licituds generades.
 STR_OPER: rol necessari per a accedir al mòdul de disseny de
formularis.
 STR_ADMIN: rol necessari per a poder treballar amb els
backoffice de SISTRA: sistraback, redoseback i bantelback.


● A l'entorn de Proves (PRE) qualsevol provador necessitarà tenir
atorgats els següents rols al seu usuari:
 STR_GESTOR: rol necessari per a accedir al frontal de la Safata
Telemàtica (bantelgest) i poder rebre les sol·licituds generades.


● A l'entorn de Producció (PRO) qualsevol gestor necessitarà tenir
atorgats els següents rols al seu usuari:
 STR_GESTOR: rol necessari per a accedir al frontal de la Safata
Telemàtica (bantelgest) i poder rebre les sol·licituds generades.
En cas de no tenir-los, s'hauran de demanar a la DGDT amb el model de
petició estàndard per a efectuar peticions informàtiques:
Formulari PINFO
En el cas de la sol·licitud de gestors per l'entorn de Producció (PRO)
s'haurà d'emprar una sol·licitud específica i haurà de venir firmada pel
responsable del procediment administratiu relacionat:
quadern de carrega especific per a gestors de tramits.docquadern de carrega especific per a gestors de tramits.doc


PARTICIPANTS
La persona encarregada de sol·licitar els rols corresponents serà el Cap
de Servei responsable del tràmit juntament amb la signatura autoritzada
de la Secretaria General.
En el cas de sol·licituds de gestors per l'entorn de Producció (PRO) la
sol·licitud haurà de venir firmada pel responsable del procediment
administratiu relacionat.


4. DESENVOLUPAMENT DE TRÀMIT TELEMÀTIC
Un cop la DGDT hagi rebut la sol·licitud d'alta de tràmit telemàtic i n'hagi
estudiat la seva viabilitat, s'assignaran els codis associats per començar
amb el desenvolupament.
El desenvolupament del nou tràmit telemàtic haurà d'adaptar-se al
protocol definit i que es pot consultar al següent enllaç:
Protocol per al desenvolupament de tràmits telemàtics


En concret, els mòduls a emprar per desenvolupar un nou tràmit són:


4.1. SISTRABACK
Especificació de les característiques del tràmit, entre les que destaquen
les següents:
• Definició dels nivells d'autenticació.
• Especificació de firma per aquest tràmit.
• Definició de terminis de presentació i dels idiomes suportats.
• Especificació de la destinació del tràmit, bé per Registre d'Entrada,
bé per Safata d'Entrada Telemàtica, o bé per integració en
BackOffice.
• Especificació de l'Organ de destí, juntament amb la Unitat
Administrativa i l'Oficina de Registre.
• Especificació de documentació adjunta i informació de pagaments.


4.2. FORMBACK
En aquest mòdul s'especifiquen els formularis que formaran el tràmit
telemàtic. En concret, les accions més importants a realitzar seran les
següents:
• Definició de les diferents pantalles que formaran el tràmit i el fluxe
de navegació entre elles.
• Disseny de les diferents pantalles emprant els diferents tipus de
components que proporciona SISTRA per capturar la informació
necessària.
• Especificació de les diferents característiques i restriccions per cada
component poguent definir expressions específiques i validacions
per cada un d'ells.


4.3. REDOSEBACK
Aquest mòdul permet la definició de la plantilla associada al tràmit
telemàtic i que serà el resguard del tràmit. Les accions més importants
són les següents:
• Definició del model de plantilla a emprar.
• Especificació del formatejador amb el qual està definit la plantilla.
• Especificació del fitxer de plantilla.


PARTICIPANTS
La persona encarregada de desenvolupar els tràmits serà aquella que
disposi dels rols STR_OPER, STR_ADMIN i STR_GESTOR a l'entorn de
Desenvolupament (DES).
Per tal d’accedir a l’entorn de desenvolupament des de fora de l’àmbit
de la CAIB, com podria ser el cas d'una empresa externa que
desenvolupi el tràmit, serà necessari fer ús d’una VPN. La sol·licitud
d'accés remot via VPN pot descarregar-se al següent enllaç:
Sol·licitud d'accés remot via VPN


5. PAS A L'ENTORN DE PRE, PROVES I PAS A PRO, PRODUCCIÓ
Un cop desenvolupat el tràmit, el pas de l'entorn de Desenvolupament
(DES) als entorns de Proves (PRE) i Producció (PRO) es realizarà a partir de
quaderns de càrrega i segons els procediments descrits al següent
enllanç:
Sol·licitud de pas als entorns de PreProducció i Producció
El conjunt d'entorns que formen l'entorn de SISTRA es pot consultar al
següent enllaç:
Contextos de SISTRA
Un cop el tràmit desenvolupat estigui a l'entorn de Proves (PRE) es
realitzaran els conjunts de proves necessaris per tal d'assegurar el
correcte funcionament del tràmit en totes les seves configuracions abans
d'autoritzar el pas a Producció (PRO).


PARTICIPANTS
Les persones encarregades d'enviar a la DGDT els quaderns de càrrega
corresponents als passos entre entorns seran els mateixos
desenvolupadors del tràmit emprant els quaderns de càrrega
normalitzats definits per la DGDT.
Quadern de carrega normalitzat tramits telematics.docQuadern de carrega normalitzat tramits telematics.doc
Les persones encarregades de provar el correcte funcionament del
tràmit seran aquelles que disposin del rol STR_GESTOR a l'entorn de
Proves (PRE).


6. GESTIÓ DE TRÀMIT TELEMÀTIC
La gestió del tràmit telemàtic, o bé es pot realitzar d'una manera no
integrada amb les aplicacions de Gestió (BackOffice) o bé d'una manera
integrada.
● La gestió no integrada del tràmit telemàtic es durà a terme a
través del mòdul BANTELFRONT o Safata Telemàtica. Aquest
mòdul és una interfície visual per recollir les entrades que es
realitzen al tràmit telemàtic amb accés a la informació dels
formularis i als documents aportats durant el procés.
● La gestió integrada permet l'avís automàtic de noves entrades del
tràmit telemàtic a les pròpies Aplicacions de Gestió (BackOffice).
Aquest procés automàtic s'especifica per cada tràmit i només té
sentit habilitar-ho quan l'Aplicació de Gestió està integrada amb la
Safata Telemàtica. Les especificacions necessàries per la
configuració de la gestió integrada de la Safata Telemàtica es poden
consultar al següent document:
Protocol per al desenvolupament de tràmits telemàtics


PARTICIPANTS
Les persones encarregades de gestionar els tràmits, amb accés a la
Safata Telemàtica, i poder rebre així les sol·licituds generades seran
aquelles que disposin del rol STR_GESTOR. Es convenient que aquesta
tasca correspongui a més d'una persona per tal d'assegurar-ne la
continuïtat.


CONSIDERACIONS ADDICIONALS
1. És important que el tràmit telemàtic inclogui les referències a les lleis aplicades i especialment a aquelles en matèria de protecció de dades.
En concret i pel que fa referència a la captació i tractament de les dades personals s'han de considerar els següents aspectes depenent de la naturalessa de la informació a tractar:
• Finalitats del tractament i base jurídica.
• Responsable del tractament.
• Destinataris de les dades personals.
• Termini de conservació de les dades personals.
Exercici de drets i reclamacions.
Informació del Delegat de Protecció de Dades.
Es pot consultar la següent adreça per obtenir informació més concreta:
Informació sobre la captació de les dades


2. És important que els texts que apareixen als diferents documents que
formen el tràmit telemàtic desenvolupat juntament amb els resguards
generats hagin estat revisats en matèria de correcció lingüística, tant en
català com en castellà.


3. És important que els reguards generats a partir de les plantilles
definides segueixin els formats definits pel manual d'identitat
corporativa.