Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

PROCEDIMENTS

Tots els procediments que duu a terme l'administració han d'estar inventariats i, per tal de facilitar la interoperabilitat i interconnexió de sistemes, com pot ser:

a) la publicació en el Punt d'Accés General de la totalitat de procediments que un ciutadà pot realitzar davant qualsevol administració,

b) la notificació electrònica amb NOTIFIC@,

c) l'atorgament de poders apud acta o representació per procediments concrets mitjançant APODER@

d) o la classificació de la documentació en l'arxiu electrònic,

és necessari donar-los d'alta a la plataforma SIA (Sistema d'Informació Administrativa).

El Sistema d'Informació Administrativa (SIA) defineix els diferents tipus de procediments:

Interns: tràmits realitzats entre administracions públiques o òrgans d'una mateixa administració pública, així com aquells que tenen com a destinatari a empleats públics (en actiu). Ex: tots els tràmits de recursos humans (permisos, triennis, règim disciplinari, règim de compatibilitats, ...)

Externs: tràmits en què una de les parts, emissor o destinatari, és un ciutadà o empresa, una persona física (inclosos classes passives) o jurídica que no és administració pública. Ex: autoritzacions, pensions, declaracions responsables ....

I si el tràmit és específic del departament o unitat o, pel contrari, es comú (general) a tota l'Administració.

Comuns: tràmits que es realitzen d'igual o similar manera i d'acord amb la mateixa normativa en tots els òrgans administratius. Ex: responsabilitat patrimonial, revisió d'actes i recursos, recursos humans ....

Específics: tràmits propis d'un departament relacionats amb les seves competències específiques i que es realitzen d'acord amb una normativa pròpia i concreta. Ex: autoritzacions, beques, avaluació impacte ambiental, inscripció en registre...

A l'Administració Autonòmica de la CAIB, a dia d'avui, per tal de donar d'alta aquests procediments tan sols podem fer-ho de la següent manera:

TIPUS DE PROCEDIMENT EXTERN INTERN
ESPECÍFIC

Via ROLSAC.

Podeu consultar el Manual per publicar procediments administratius en la seu electrònica.

També podeu demanar més informació i ajuda al servei de Simplificació i Modernització Administrativa

Directament a SIA

Per tal de donar d'alta un procediment d'aquest tipus, poseu-vos en contacte amb el Departament d'Administració Electrònica

COMÚ

Directament a SIA

Per tal de donar d'alta un procediment d'aquest tipus, poseu-vos en contacte amb el Departament d'Administració Electrònica

Directament a SIA

Per tal de donar d'alta un procediment d'aquest tipus, poseu-vos en contacte amb el Departament d'Administració Electrònica