Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

El passat dia 3 de juliol es va publicar al BOIB l'organigrama del nou Govern. Això implica adaptacions a les diferents eines corporatives. A continuació es mostra l'estat actual de l'actualització de codis DIR3 per a les diferents eines, actualitzat a 15/07/2019:

EINES DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

 

NOTIFIC@

Si el vostre codi DIR3 no ha canviat, hauríeu de poder entrar sense problemes, però si ha canviat (la majoria de casos), s'hauran de crear de nou les unitats orgàniques a DIR3 seguint el procediment del punt 4.2 del manual i crear de nou els usuaris per part de l'administrador del DIR3 corresponent. A l'apartat historial hi podreu veure les notificacions anteriors emeses si la migració a DIR3 s'ha pogut realitzar correctament en el vostre cas.

TEU (Tablón Edictal Único)

Per tal de poder fer publicacions al TEU, els administradors de cada unitat orgànica han d'entrar al SITE (Sistema Integrado del Tablon Edictal) i assignar permisos als usuaris cap al nou codi DIR3 (en lloc del codi DIR3 antic, que ara sortirà com "No vigente").

El manual de SITE es pot consultar aquí.

EINES DE LA CAIB

 

REGWEB

L'actualització s'ha fet correctament i tot hauria de funcionar bé. En alguns casos, és possible que no vegeu el llibre/oficina que us pertoqui, contactau amb el vostre administrador per tal que assigni el vostre usuari correctament.

ROLSAC

S'ha fet correctament l'actualització de codis DIR3, i s'ha tornat a activar la sincronització de codis SIA. Revisau en qualsevol cas que l'assignació de procediments a unitats administratives és correcta, així com que l'òrgan resolutori, responsable i tramitador és el correcte. Si heu de fer una actualització massiva d'unitats administratives, necessitau puntualment permisos sobre una altra unitat orgànica, o necessitau informació adicional, parlau amb el vostre representant de ROLSAC o amb n'Estela Pisano (episano@fundaciobit.org).

SISTRA

En principi tots els tràmits telemàtics a la seu electrònica haurien de funcionar correctament.

DISTRIBUCIÓ

Una vegada completada la migració, DISTRIBUCIÓ ja funciona amb normalitat. No obstant això, s'han de tenir en compte els següents aspectes:

Divisions

Algunes bústies s'han dividit. El que s'ha fet és traspassar a una de les dues unitats destí la bústia (en blau) i queda pendent a l'altra unitat administrativa destí crear una nova bústia i assignar els permisos als usuaris que l'han de gestionar (en verd). Hi ha dos casos que una de les dues unitats destí ja tenia bústia i no farà falta crear-la (en taronja). La següent imatge il·lustra el procés:

Fusions

S'han fet dues fusions de bústies. A la unitat administrativa destí, s'han assignat totes les bústies de les unitats orígen i s'ha deixada una per defecte. Tots els usuaris d'aquestes bústies tendran accés a totes les bústies de la unitat administrativa destí:

Substitucions

Hi ha tot un conjunt de casos on simplement ha canviat el codi DIR3 de la unitat administrativa. En aquests casos es mantenen els mateixos responsables que abans.

Bústies noves

En principi no es crearan bústies noves fins que es tengui una llista amb els responsables de gestionar aquestes bústies. Així queda pendent crear:

 • A04026967 - Dirección General de Promoción Económica, Emp…
 • A04026983 - Dirección General de Memoria Democrática
 • A04026938 - Dirección General de Arquitectura y Rehabilitación
 • A04026913 - Dirección General de Presupuestos
 • A04026931 - Dirección General de Planificación, Equipamiento…
 • A04026952 - Dirección General de Políticas para la Soberanía …
 • A04027003 - Dirección General de Relaciones Exteriores
 • A04026979 - Secretaría Autonómica de Memoria Democrática y…
 • A04026976 - Secretaría Autonómica de Universidad e Investigació

Les que sí s'han creat són les bústies de les dues noves Conselleries i la de la Secretaria General d'Agricultura Pesca i Alimentació:

 • A04026949 - Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
 • A04027054 - Secretaría General de Agricultura, Pesca y Alimentación
 • A04026906 - Consejería de Administraciones Públicas y Modernización

A les dues primeres se'ls hi ha assignat els mateixos responsables que tenien abans a la Conselleria d'Agricultura, que també ara veuen les bústies de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. A la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització ja hi ha una persona responsable de gestionar temporalment aquesta bústia.