Torna

Implantació Administració electrònica a la CAIB

Comprovar la condició de representant en el cas que l’apoderament s’hagi inscrit en el Registre electrònic d’apoderaments (REA).

L’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que els interessats amb capacitat d’obrar poden actuar per mitjà d’un representant i estableix com un dels mitjans vàlids per acreditar la representació l’acreditació de la seva inscripció en el registre electrònic d’apoderaments . A més, disposa que l’òrgan competent per tramitar el procediment ha d’incorporar a l’expedient administratiu l’acreditació de la condició de representant i dels poders que té reconeguts en aquell moment, i que el document electrònic que acrediti el resultat de la consulta al registre electrònic d’apoderaments corresponent té la condició d’acreditació a aquests efectes.

L’article 6 de la Llei 39/2015 disposa que l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals han de disposar d’un registre electrònic general d’apoderaments, i que en l’àmbit estatal, aquest registre és el Registre electrònic d’apoderaments de l’Administració General de l’Estat.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears està adherida a aquest registre, que s’ha de considerar el Registre electrònic d’apoderaments de la Comunitat Autònoma.

Actualment s’estan tramitant les altes del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que ha de tenir accés al Registre Electrònic d’Apoderaments (vegeu l'arxiu pdf annexe) i s’estan preparant els manuals i les instruccions oportunes.

Mentrestant, en el cas que les persones interessades en els procediments administratius que tramitau actuïn per mitjà d’un representant i acreditin la representació a través de la seva inscripció al Registre electrònic d’apoderaments us heu d’adreçar al Servei Jurídic del Departament d’Administració Electrònica (telèfon 971 177140, ext. 69819, i adreça electrònica aelectronica@caib.es), des d’on us podrem facilitar la informació relativa a l’apoderament de què es tracti.

Llistat RFH 10-7-2019.pdfLlistat RFH.pdf