Què és l'Administració Electrònica

Major disponibilitat d'horari, major proximitat del servei, major eficàcia de la interacció,...

Projecte de Serveis d'Administració Electrònica (2015-2017)

La Direcció General de Desenvolupament Tecnològic (en endavant DGDT), en el marc de l’exercici de les seves funcions, ha vingut promovent al llarg dels darrers anys i mitjançant distintes contractacions de serveis i fent ús de recursos propis, el desenvolupament i la implantació d’una sèrie de sistemes d’informació de programari lliure d'àmbit corporatiu a disposició de totes les conselleries, i d'accés públic amb informació a l’abast de tots els ciutadans i ciutadanes per la millora dels serveis públics i complir amb la normativa en matèria d'Administració Electrònica.

La necessitat de donar continuïtat a totes les tasques de millora i manteniment sobre aquests sistemes d'informació, i a totes aquelles que puguin esdevenir, juntament amb la mancança de recursos propis a la DGDT suficients per desenvolupar-les, han motivat la promoció de l'actual contracte de serveis d'Administració Electrònica en el Govern de les Illes Balears que està adjudicat pel període comprès entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre de 2017.

L'actual contracte de serveis per al desenvolupament de l'Administració electrònica en el Govern de les Illes Balears està estructurat en 3 lots:

  • Direcció i Estratègia: Realitzar una nova planificació estratègica en la implantació de l'Administració electrònica en la CAIB amb una visió de conjunt, tenint en compte tots els lots i alineant els projectes que s'emprenguin des del Govern i organismes autònoms.
  • Serveis electrònics per a la ciutadania: Executar les tasques necessàries per a la correcció, actualització, millora i evolució dels mòduls que permetin a la ciutadania l'accés electrònic als serveis públics: la Web Corporativa del Govern (https://www.caib.es), la Seu electrònica (http://seuelectronica.caib.es), les eines de gestió de continguts administratius i creació de webs departamentals (ROLSAC i GUSITE) i la Plataforma de Tramitació i Notificació Electrònica (SISTRA). Juntament amb aquest manteniment s’ha de donar suport a la implantació de serveis telemàtics sobre la plataforma i implantar aquells tràmits que es consideren prioritaris i que no puguin ésser assumits per les conselleries.
  • Serveis de tramitació d'expedients electrònics: Executar les tasques necessàries per a la correcció, actualització, millora i evolució dels mòduls que permeten als empleats públics la tramitació efectiva per mitjans electrònics dels expedients administratius. Aquests mòduls estan conformats pel gestor corporatiu d’expedients (HELIUM), el repositori d’expedients electrònics (RIPEA) i la Plataforma d’Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL). Juntament amb aquest manteniment s’ha de donar suport a la implantació de nous expedients sobre HELIUM i nous serveis sobre la plataforma de interoperabilitat PINBAL realitzats per tercers.