Guia d'Administració Electrònica


Aquesta guia elaborada per la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic pretén proporcionar una visió completa de l'Administració electrònica en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Amb  l'objectiu de conscienciar sobre els avantatges que ofereix l'administració electrònica,  no solament a ciutadans i empreses, sinó també a tots els treballadors de la pròpia  Administració Pública.

eAdministració

Administració Electrònica (AE)

Major disponibilitat d'horari, major proximitat del servei, major eficàcia de la interacció,...

La Direcció General de Desenvolupament Tecnològic de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme treballa per fer de les Illes Balears una
comunitat tecnològicament avançada. Per això, s'ha proposat impulsar la incorporació de les darreres tecnologies a la vida dels ciutadans, ja sigui directament o a través de
l'Administració i el seus organismes. Amb aquest objectiu l'Administració fa una gran passa endavant en la implantació de les noves tecnologies i impulsa l'Administració electrònica al servei de tots, per fer-te la vida més fàcil, més còmoda i més segura  en tots els àmbits de la societat: l'educació, la sanitat, l'oci, les gestions administratives, etc.