Què és l'Administració Electròcnica

Major disponibilitat d'horari, major proximitat del servei, major eficàcia de la interacció,...

Eines del Govern

 

Característiques generals

 • Són de programari lliure.
 • Sense cost de llicències.
 • Millora continua.
 • No hi ha dependències d'empreses.
 • El know-how és del Govern o de les Administracions.
 • Dirigim l'evolució del producte.


ROLSAC (Regions On Line - Servei d'Atenció al Ciutadà)

És una solució organitzativa i tecnològica que té per objectiu global la millora de la comunicació entre l'Administració i el Ciutadà i es basa en la consolidació, en un únic sistema informàtic, de la informació que generen les diferents conselleries i que pot interessar a qualsevol ciutadà de la CAIB.

 • Cumpleix els criteris d'accessibilitat (AA i la major part AAA).
 • Permet la traducció a 4 idiomes (castellà, anglès, francès i alemany).
 • Permet subscripcions a notícies, RSS, vídeos, integració amb google maps, navegació per dispositius mòbils i xarxes socials.
 • Permet la gestió del catàleg de procediments i tràmits, normativa, organigrama, fitxes informatives.
 • És l'eina que dóna suport al contingut de la web corporativa.
 • Dóna cobertura a la finestreta única de directives de serveis (EUGO) i al Portal de l'Informador.

Usuaris actuals: Govern de les Illes Balears (356).
En fase d'implantació: Ajuntaments de Campos, Felanitx, Manacor, Santa Margalida, Inca, Porreres, Mancor de la Vall, Vilafranca, Llubí i Lloseta.
Usuaris potencials: La resta d'ajuntaments del Consorci (31).
1.000.000 visites mensuals.

Més informació

 

GUSITE - Gestor de continguts corporatiu

GUSITE és una eina de creació ràpida i simple de petites webs informatives. Està pensada per a que tan el disseny de les planes com la gestió del seu contingut es pugui realitzar per personal no tècnic. L'eina ofereix un conjunt d'ajudes que faciliten la definició i estructuració de continguts com són agendes, formularis de contactes, notícies, menús, etc...

 • Permet la gestió d'informació no específicament administrativa, donant certa llibertat a l'estructuració dels continguts.
 • S'utilitza per webs departamentals o webs informatives d'algun àmbit concret de l'administració.
 • En producció des de fa 5 anys.

Algunes estadístiques d'ús: més de 350 usuaris i més de 300 webs departamentals.

Més informació

 

SISTRA (Plataforma de tramitació i notificació telemàtica)

Es tracta d'un conjunt de components TIC, desenvolupats amb fonts obertes (Open Source), que permeten als usuaris interactuar amb mitjans telemàtics per fer arribar els seus tràmits administratius al gestor d'expedients de l'entitat receptora. En finalitzar el flux definit per a cada tràmit, SISTRA diposita els tràmits dels ciutadans en aplicacions de Gestió d'Expedients, en Backoffices de Gestió, o en una Safata de tasques per a la seva gestió manual.

 • Permet la presentació de sol·licituds telemàtiques.
 • Registre telemàtic, passarel·la de pagaments, integració amb sistemes de gestió interna, formularis intel.ligents, consulta d'expedients,...
 • Zona personal per fer el seguiment dels expedients en curs.
 • Safata telemàtica d'entrada pels gestor dels tràmits.
 • Notificacions telemàtiques a la zona personal i avisos per correu electrònic i SMS.
 • En producció des de fa 7 anys.
 • Versió alliberada a mitjans de 2009.

Usuaris actuals: Govern de les Illes Balears, Ajuntament de Palma.
En fase d'implantació: Consell de Mallorca, Ajuntament de Campos, de Felanitx, de Manacor, i de Santa Margalida.

Més informació

 

REGWEB (Registre General via Web)

Permet als òrgans administratius anotar i desar les dades de qualsevol document presentat pel ciutadà i adreçat a l'Administració en general i als organismes destinataris del Govern en particular. D'igual manera, un òrgan del Govern podrà donar registre de sortida cap al ciutadans d'escrits procedents de qualsevol organisme remitent autoritzat. En ambdós casos, aquest registre d'Entrada o Sortida prendrà número correlatiu respecte a l'oficina i any corresponent.

 • És una eina corporativa.
 • Integració amb el Directori Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3), per sincronitzar l'estructura orgànica de cada entitat.
 • Registres d'entrada i sortida d'acord amb el model de dades SICRES3.
 • Permet el número de registre i genera el segell de l'oficina de registre.
 • Registre d'entrada ràpid (reserva de número).
 • Generació d'oficis de remissió interns i externs.

Algunes estadístiques d'ús: 60 oficines de registre, 300 usuaris donats d'alta, 1.000.000 de registres/any.
Usuaris actuals: Govern de les Illes Balears, Mancomunitat Pla de Mallorca.
En fase d'implantació: Ajuntaments de Campos, Felanitx i Manacor, Fundació BIT.
Usuaris potencials: La resta d'ajuntaments del Consorci.

Més informació

 

IBKEY Infraestructura de signatura electrònica

 • Programari alliberat per la DGDT.
 • Adaptat a la infraestructura del Govern.
 • Permet el seu ús des de múltiples plataformeshardware i software.
 • És el nucli de gestió dels prestador de serveis de certificació: DNIe, FNMT, @Firma i altres autoritats privades i públiques.
 • Permet que les aplicacions es concentrin en la funcionalitat i no en els aspectes tècnics de la signatura electrònica.

Usuaris actuals: Govern de les Illes Balears.
En fase d'avaluació: Consell de Mallorca.
Usuaris potencials: Consells i Consorcis d'informàtica.

Més informació