Torna

Portal d'Administració Digital

La Direcció General de Desenvolupament Tecnològic, d'acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balearsexerceix les seves competències en els àmbits materials següents:

 • Planificació i ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de la informació.
 • Sistemes d’informació, recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de l’Administració de la Comunitat Autònoma, i funcions d’encàrrec del tractament de les dades personals en relació amb aquests sistemes, recursos i serveis.
 • Planificació i ordenació dels sectors de les telecomunicacions, radiodifusió televisiva i sonora.
 • Impuls i coordinació de la implantació de la administració electrònica.
 • Seguretat de la informació dels recursos tecnològics.

Pel que fa a l'estrucura òrganica la direcció general s'organitza en cinc serveis, entre els quals el Servei de Sistemes d'Informació, d'acord amb l'Ordre del vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme de 20 de juliol de 2016 per la qual s’aprova la relació de funcions dels llocs de treball del personal funcionari de la Vicepresidència i Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, té encomenades les funcions relacionades amb l’assessorament, la gestió, el desenvolupament i el control d’aplicacions informàtiques, com també el manteniment, la millora i la implantació de sistemes d’informació corporatius d’Administració Electrònica.

Un dels elements bàsics de qualsevol organització administrativa és l’ús dels sistemes i tecnologies de la informació. Dins aquest àmbit, les competències del Servei de Sistemes d'Informació són les següents:

 • Desenvolupar, implantar i millorar les solucions informàtiques per a l’avanç de l’Administració Electrònica. Registre d’entrada i sortida (REGWEB), plataforma d’interoperabilitat (PINBAL) i plataforma de signatura electrònica (PORTAFIB).
 • Mantenir o millorar aplicacions corporatives: repositori d’expedient digital (RIPEA). Gestor d’expedient corporatiu (HELIUM). Seguiment d’expedients sancionadors (EXSANCI). Distribució de documents electrònics (DISTRIBUCIO) i plataforma de notificació telemàtica de les Illes Balears (NOTIB).
 • Mantenir la Intranet corporativa amb el portal de serveis al personal (PFUNCIONA).
 • Potenciar i mantenir la web corporativa del Govern quant a disseny i incorporació de noves funcionalitats. Aplicacions relacionades: Seu electrònica (SEUCAIB, WEBCAIB), Gestor de continguts(ROLSAC) i gestor de microsites (GUSITE). Suport i formació als usuaris d'aquestes aplicacions.
 • Potenciar i mantenir la plataforma de tramitació del Govern (SISTRA) incorporant noves funcionalitats i nous tràmits telemàtics. Carpeta Ciutadana.
 • Implantar la gestió documental electrònica en el Govern de les Illes Balears.
 • Coordinar i realitzar el seguiment de projectes estratègics del Govern en temes d'Administració Electrònica i fomentar la interoperabilitat de dades.
 • Potenciar l’ús d’aplicacions d’Administració Electrònica a altres institucions.
 • Formació i suport en l’ús dels sistemes d’informació de l’administració electrònica (Decret 113/2010)
 • Realitzar el manteniment i millores funcionals sobre el portal corporatiu de serveis al personal.
 • Col·laborar i assessorar a les conselleries en l’anàlisi i estudi d’alternatives de programari i en la confecció dels plecs de prescripcions tècniques per a vigilar que es compleix la normativa vigent relativa a sistemes d'informació.
 • Revisar la documentació que arriba a les Comissions d'informàtica.
 • Elaborar i mantenir els estàndards de desenvolupament d'aplicacions.