DECRET 3/1999, DE 5 DE FEBRER, DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA SANCIONADORA D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES.

(B.O.C.A.I.B. 21 de 16-2-1999)

Núm. 2534

La Conselleria de Governació, a través de la Direcció General d'Interior, exercia les competències en matèria d'espectacles públics assumides en virtut del Decret 21/1995, de 23 de febrer, d'assumpció i distribució de competències transferides per l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en aquesta matèria.

Amb posterioritat, el Decret 49/1995, de 4 de maig, de distribució de competències en matèria de casinos, jocs, apostes i espectacles, va procedir a articular quins òrgans serien els encarregats d'exercir aquestes competències, efectuant, al mateix temps, la distribució d'aquestes en matèria sancionadora, però, únicament, de jocs i apostes.

Per l'Ordre del president de la C.A.I.B. , de data 18 de juny de 1996, d'organització departamental de la Comunitat Autònoma, la Direcció General d'Interior s'integrà en l'actual Conselleria de la Funció Pública i Interior i varen passar les atribucions de la Conselleria de Governació al a conselleria de la Funció Pública, i entre aquestes hi havia les relatives a espectacles públics.

En l'actualitat es fa necessari posar en marxa el procediment sancionador en matèria d'espectacles i, per això, i atès que la nostra comunitat autònoma no ha dictat legislació en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, el règim sancionador aplicable a aquesta és el que conté el capítol IV de la Llei orgànica 1/1992, de protecció de la seguretat ciutadana, i és necessari definir, a l'àmbit de la nostra comunitat, quines seran les autoritats competents per a l'exercici de la potestat sancionadora.

Per tot això, a proposta de la consellera de la Funció Pública i Interior, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 5 de febrer de 1999,

DECRET

Article únic

En matèria sancionadora d'espectacles públics i activitats recreatives, el règim de la qual preveuen els articles 23 i següents de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana, i la resta de normativa que hi sigui d'aplicació, la distribució de competències serà la següent:

a) Les reconegudes al delegat del Govern les exercirà el director general d'interior de la Conselleria de la Funció Pública i Interior.

b) Les reconegudes al ministre de l'Interior les exercirà la consellera de la Funció Pública i Interior.

Disposició final primera

Es faculta a la consellera de la Funció Pública i Interior per dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquest Decret.

Disposició final segona.

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 5 de febrer de 1999

El President

Jaume Matas Palou