Núm. 14441

BOCAIB Nº 88 del 13-07-1996

Orde de la conselleria de la Funció Pública i Interior mitjançant la qual es regulen les entitats col·laboradores en activitats classificades.

L'article 8 de la Llei 8/1995. de 30 de març, d'Atribució de Competencies als Consells Insulars en matèria d'Activitats Classificades i Pares Aquatics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions, estableix que la potestat reglamentària normativa sobre les competències atribuïdes als Consells Insulars aquesta Llei correspon al Govern de la Comunitat Autònoma.

El títol III tel Reglament d'activitats classificades, aprovat pel Decret 18/1996, de 8 de febrer fixa el procediment de les activitat temporals, i, entre d'altres estableix que per a la inscripció en al Registre Autonòmic d'Activitats temporals haurà d'adjuntar-s'hi un informe emes per una Entitat de col·laboració en matèria d'Activitats Classificades, en endavant ECAC.

El títol IV del reglament esmentat crea les ECAC i faculta la Consellera de Governació a establir els requisits per a la seva acreditació, on l'actualitat les competències en aquesta matèria han esta assumides per a Conselleria de Funció pública i Interior, en virtut de l'Ordre del President de la Comunitat Autònoma de Illes Balears, de 18 de juliol de 1996, por la qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria de Funció Publica i Interior.

L'article 78.4 faculta a la Conselleria competent per raó de matèria per ¿¿¿¿¿ar altre funcions i competències en matèria d’inspecció, revisió de projectes tècnics i col·laboració en general, que puguin realitzar les ECAC en matèria d'activitats classificades, per això es regula la possibilitat de col·laboració de les esmentades entitats en àmbits més amplis que els específics de les activitats temporals.

D'acord amb tot això, i fent ús de la facultat que em confereix la disposició final primera del Decret 18/1996. de 8 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de les Activitats Classificades, en relació amb l'ordre del President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de dia 18 de juny del 1996, mitjançant la qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria de la Funció Pública i Interior, una vegada atorgada la corresponent audiència a les entitats d'inspecció i control reglamentar autoritzades en aquesta comunitat autònoma, i de conformitat amb l'article 26.8 i 37.1 de la Llei 5/1984, de 24 d'octubre, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i a proposta de la Direcció General d'Interior, dict la següent

ORDRE

Article 1r.

Es crea el Registre Autonòmic d'Entitats Col·laboradores en Activitats Classificades en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 2n.

Els requisits exigibles per a ser acreditada per la Conselleria de la Funció Pública i Interior com Entitat col·laboradora en Activitats Classificades són:

 1. Ser una Entitat d'Inspecció i Control Reglamentari (ENICRE) en tots els reglaments o un Organisme de control, autoritzats per la conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, i ECA en medi ambiento Verificador Mediambiental acreditat, d'acord amb el Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infrastructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial.
 2. Acreditar que es disposa d'un local per a ús com a oficina en el territori d'aquesta comunitat Autònoma dotat de telèfon, fax i sistema informàtic per a registre i control d'actuacions, així com del personal per a rebre les sol·licituds dins de l'horari laboral establert.
 3. Acreditar que es disposa en aquesta Comunitat Autònoma d'un mínim de dos tècnics amb titulació acadèmica suficient i competència legal en els projectes que hagin de revisar i informar. La prestació de serveis dels tècnics de l'ECAC sera a plena dedicació i amb domicili permanent a les Illes Balears. No podran estar compromesos en cap activitat que pugui ser incompatible amb les funcions relacionades amb la revisió i informe de projectes d'activitats temporals.
 4. Acreditar una pòlissa d'assegurances que cobreixi els riscs de responsabilitat civil derivada de les seves actuacions en matèria d'activitats classificades subjectes a la Llei 8/1995 i a la reglamentació que la desenvolupi. La cobertura de la pòlissa haurà de garantir un capital minim de dos-cents milions de pessetes, sense que això limiti la seva responsabilitat. L'esmentada quantia serà actualitzada anualment en funció de l'índex de Preus al Consum (IPC).
 5. Acreditar que es disposa dels instruments necessaris per a la realització dels assatjos i medicions preceptius, degudament calibrats.
 6. Donar cobertura, en tot l'àmbit geogràfic de les Illes Balears, al disposat al Reglament d'Activitats classificades i a la resta de reglaments, normes i disposicions que siguin d'aplicació.

Article 3r.

La manca de qualcun dels requisits exigits a l'article anterior, quan es produeixin desprès de l'acreditació inicial, suposarà l'anul·lació automàtica de l'autorització com ECAC.

Article 4t.

 1. El termini per a resoldre sobre la inscripció en el registre serà de 15 dies a comptar des de la presentació en el registre general de la Conselleria de la Funció Pública i Interior de la documentació completa.
 2. La manca de resolució expressa tendrà efectes estimatoris i serà d'aplicació el que disposen els articles 43 i 44 de la Llei 30/ 1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú respecte dels actes presumptes, amb independència de la responsabilitat de les autoritats i personal al servei de la Conselleria de la Funció Pública i Interior

Article 5è.

 1. L'autorització es concedirà inicialment amb caràcter provisional per un termini d'un any de duració, que es comptarà a partir de la data de la signatura de la resolució d'autorització
 2. A partir tel novè mes de l'autorització provisional i sempre amb dos mesos d'antelació, com a mínim, a la data d'expiració de l'autorització provisional. l'entitat autoritzada en sol·licitarà l'elevació a definitiva, hi especificarà els requisits què haguessin experimentat variació i hi acompanyarà una memòria explicativa de les activitats realitzades durant el període de vigència de autorització.
 3. La Conselleria de I a Funció Pública i Interior podrà concedir l'autoritzaria definitiva, que fendrà un termini de duració de cinc anys.
 4. Amb dos mesos d'antelació, rom a minim, a la data d'expiració de l'autoritzaria definitiva, l'entitat autoritzada sol·licitarà la seva renovaria, hi especificarà els requisits que haguessin experimentat variació i hi acompanyarà una memòria explicativa de les activitats realitzades durant el període de vigència de l'autoritzaria.

Article 6è.

 1. Serà competència de les ECAC, una vegada degudament autoritzades en els termes de la present Ordre, l'emissió dels certificats acreditatius del correcte funcionament dels elements i de les instal·lacions de les activitats temporals, una vegada realitzades les proves i comprovacions en les fases de muntatge í desmuntatge.
 2. Atenent el caràcter d'entitat de col·laboració en matèria d'activitats classificades que tenen les ECAC i amb la finalitat de facilitar les actuacions procedimentals de les administracions públiques (Ajuntaments, Consells Insulars i Conselleria de la Funció Pública i Interior), aquestes podran encarregar de les ECAC l'emissió dels corresponents informes o dictàmens que es considerin necessaris en matèria d'inspecció, revisió de projectes tècnics i col·laboraria tècnica en general.
 3. Els esmentats informes o dictàmens tècnics serviran de base per a l'adopció de l'adequada resolució administrativa.

Article 7è.

El control de les actuacions de les ECAC correspondrà a la Conselleria de la Funció Pública i Interior del Govern balear.

Article 8è.

L'incompliment de les obligacions i prescripcions tècniques per pari de les ECAC suposarà les infraccions i sancions corresponents amb subjecció al disposat a la Llei 8/1995, de 30 de març, d'Atribució de Competències als Consells Insulars en matèria d'Activitats Classificades i Parcs Aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions, sense perjudici de l'exigència de la responsabilitat penal o civil.

Disposició Transitòria.

Durant el termini de tres mesos, a comptar des de la data de publicació de l'Ordre present, les Entitats d'Inspecció i Control Reglamentari (ENICRE) que es trobin degudament acreditades per la Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria podran emetre els informes prevists a l'article 74.2.b) del Decret 18 1996, de 8 de febrer, mitjançant el qual s'aprova el Reglament d'activitats classificades, així rom els certificats, informes o dictàmens termes prevists a l'article 6è de l'Ordre present.

Disposició Final.

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Es Pont d'Inca, 26 de juny de 1996.


El conseller de Funció Pública i Interior,José Antonio Berastain i Díez.