Torna

Junta Autonòmica d'Activitats de les Illes Balears

Documents a emplenar pels tècnics:

 

La fitxa resum és el document signat per un tècnic/a competent que ha de contenir la classificació, les dades més rellevants de l'activitat, així com una relació dels informes i les autoritzacions sectorials previs a la instal·lació i/o l'obra que siguin necessaris i una relació de la previsió de les autoritzacions sectorials prèvies a l'inici de l'activitat. En el cas que hi hagi obres, s'indicarà la durada preista per executar-les i una declaració que manifesti la compatibilitat de les obres amb l'activitat que s'ha de realitzar i que les obres indicades són totes les necessàries perquè l'activitat compleixi la normativa vigent. Aquesta fitxa ha d'estar signada per la persona titular de l'activitat i pel tècnic/a.

 

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR-LA:

 

1.- És un document en format Excel que calcula mitjançant la introducció de les dades i les característiques de l'activitat el procediment a seguir per a la tramitació de l'expedient de l'activitat i ladocumentació a presentar a l'administració corresponent.

2.- En obrir el document HABILITAR MACROS I CONTROLS ACTIVEX

3.- Cal tenir en compte:

      a) Les caselles de color gris s'han d'emplenar manualment

      b) Les caselles de color blau són les que es calculen automàticament

      c) Hi ha apartats on s'ha de seleccionar només una de les opcions (caselles rodones)

      d) Les caselles seleccionables quadrades poden activar-se vàries alhora, ja que pot ser que concorrin varis paràmetres al mateix temps

      e) Trobareu algunes caselles que tenen un desplegable on s'ha de seleccionar una de les opcions

      f) Els documents excel estan protegis per evitar que es modifiquin les fòrmules de l'excel que calculen les caselles blaves.  No obstant, la contrasenya per desprotegir-los és "0000".

 

 fitxa resum mod Joan.xls Fitxa resum.xls

Fitxa resum Activitat Permanent.pdf Fitxa resum Activitat Permanent.pdf

 

El document de certificat de l'activitat permanent les caselles de color gris s'han d'emplenar manualment.

 

Certificat Activitat Permanent.xls Certificat Activitat Permanent.xls

Certificat_Activitat_Permanent.pdf Certificat_Activitat_Permanent.pdf