Torna

Junta Autonòmica d'Activitats de les Illes Balears

Documents a presentar per als|pels particulars:

 

CANVI DE TITULARITAT I TRANSMISSIÓ DE L'ACTIVITAT

 

1.- En cas de que no hi hagi transmissor de l'activitat, es pot presentar aquest document:

(S'ha d'adjuntar un certificat tècnic subscrit per un tècnic o una tècnica competent que acrediti que es mantenen les condicions del títol habilitant)

 

 Declaració responsable de canvi titularitat.odtDeclaració responsable de canvi titularitat.odt

  Declaració responsable de canvi titularitat.pdfDeclaració responsable de canvi titularitat.pdf

 

2.- En cas de que sí hagi transmissor de l'activitat s'ha d'emplenar aquest document on s'han d'indicar les dades del nou titular i les de l'antic i les de l'activitat, i serà signada per ambdues persones:

 

  Comunicació de transmissió activitat-2.odtComunicació de transmissió activitat-2.odt

  Comunicació de transmissió activitat-2.pdfComunicació de transmissió activitat-2.pdf

 3.-En cas que es tracti d'una activitat itinerant i hi hagi transmissor de l'activitat s'ha d'emplenar aquest document on s'han d'indicar les dades del nou titular i les de l'antic i les de l'activitat, i serà signada per ambdues persones:

Editor de TextComunicació de transmissió activitat itinerant.doc

PDFComunicació de transmissió activitat itinerant.pdf

ACTIVITATS PERMANENTS

 

Per definició són les activitats que es fan amb una durada indeterminada i que disposen d'una infraestructura i un emplaçament estables. Es poden catalogar com a majors o menors.

 

 Comunicacio_previa_inici_instal_lacio_i_obres.doc Comunicació prèvia inici instal·lació i obres.doc

 Comunicacio_previa_inici_instal_lacio_i_obres.pdf Comunicació prèvia inici instal·lació i obres.pdf

 

 Sol_licitud_permis_instal_lacio_i_obres.doc Sol·licitud permís instal·lació i obres.doc

 Sol_licitud_permis_instal_lacio_i_obres.pdf Sol·licitud permís instal·lació i obres.pdf

 

 Declaracio_responsable_activitat_permanent.doc Declaració responsable activitat permanent.doc

 Declaracio_responsable_activitat_permanent.pdf Declaració responsable activitat permanent.pdf

 

ACTIVITATS ITINERANTS

 

Són les activitats d'entreteniment i oci que es fan mitjançant instal·lacions tècniques, aparells, atraccions, circs o similars, que són permanents en el temps però itinerants en l'espai  i que s'ubiquen a diferents espais, amb una provisionalitat en cadascún d'aquests inferior a tres mesos (funcionen sempre però es van traslladant de lloc). Per exemple les atraccions de fira.

 

 Declaracio_responsable_instal_lacio__inici_i_exercici_activitat_itinerant.doc Declaració responsable instal·lació, inici i exercici activitat itinerant.doc

 Declaracio_responsable_instal_lacio__inici_i_exercici_activitat_itinerant.pdf Declaració responsable instal·lació, inici i exercici activitat itinerant.pdf

 

 Declaracio_responsable_per_inscriure_el_projecte_tipus_en_el_Registre_Autonomic_Activitats_Seccio_II.doc Declaració responsable per inscriure el projecte tipus en el Registre Autonòmic Activitats Secció II.doc

 Declaracio_responsable_per_inscriure_el_projecte_tipus_en_el_Registre_Autonomic_Activitats_Seccio_II.pdf Declaració responsable per inscriure el projecte tipus en el Registre Autonòmic Activitats Secció II.pdf

 

 

ACTIVITATS NO PERMANENTS

 

Són totes aquelles activitats que es fan de manera puntual en un establiment físic, lloc o recorregut concret i amb una durada predeterminada. En tot cas, la durada en el temps serà la imprescindible per dur a terme l'activitat (p. ex. un concert, una carrera popular, una carrera ciclista per carretera, etc.)

 

Sol_licitud_autoritzacio_activitat_no_permanent.doc Sol·licitud autorització activitat no permanent.doc

Sol_licitud_autoritzacio_activitat_no_permanent.pdf Sol·licitud autorització activitat no permanent.pdf