Torna

SERVEI D'ACTIVITATS

 

Autoritzacions prèvies i sectorials

 

Aquí s'indiquen les autoritzacions d'altres organismes en relació a les actuacions de la sol·licitud, permís d'instal·lació i llicència d'obertura i funcionament de les activitats. Aquests documents s'aniran actualitzant i evolucionaran en funció de les aportacions dels distints organismes emissors de les normatives.

El projecte d'activitat ha de descriure la funcionalitat de la mateixa, per la qual cosa la normativa sectorial condicionarà els paràmetres del projecte. La Llei 16/2006 reconeix les autoritzacions prèvies a la sol·licitud del permís de instal·lació i de forma genèrica les sectorials abans de la posada en funcionament i obertura de l'activitat.

Tipus

A.- Annex al projecte

La normativa sectorial, en determinats casos, fa referència a que l'ajuntament revisarà un annex o condicions específiques que han d'estar reflectides o formaran part del projecte.

P.- Autoritzacions prèvies a la sol·licitud del permís de instal·lació

 

La Llei les anomena com a tal als articles 65, 66, 67, 77 i 78.

Junt amb la sol·licitud del permís d'instal·lació s'haurà d'aportar les autoritzacions prèvies P

S1. Autoritzacions sectorials anteriors a l'obra o a la instal·lació.

 

La Llei d'activitats no les menciona dins el marc indicat, la qual cosa no vol dir que no sigui necessari disposar d'elles, a la fi són sectorials, el que passa es que el promotor ha d'obtenir-les en la forma i manera que indica la normativa sectorial corresponent. La normativa sectorial no té una nomenclatura homogènia, ens poden trobar expressions com: abans de l'obra, abans de la instal·lació, abans de la construcció, etc.

MOLT IMPORTANT!: Les S1 es solen atorgar previ estudi del projecte per valorar qüestions tècniques. Si no es treuen abans de començar l'obra o instal·lació pot passar que l'execució de l'obra no s'ajusti a l'autorització sectorial, provocant un perjudici econòmic al promotor a més de incórrer en infraccions i sancions. Tot i això, les autoritzacions sectorials són preceptives abans de la llicència d'obertura i funcionament. Per tant, es recomana sempre avisar al promotor que ha d'obtenir-les abans d'iniciar l'obra o instal·lació.

 

 

Aquestes autoritzacions solen ser inscripcions a registres on l'administració competent, de fet, no fa un control tècnic previ al funcionament de l'activitat així com autoritzacions que precisen d'una visita prèvia d'inspecció.

 

 Junt amb la sol·licitud de la llicència d'obertura i funcionament s'hauran d'aportar les autoritzacions sectorials S1 i S2

El tècnic del promotor, baix la seva responsabilitat, haurà d'indicar a la fitxa i al projecte totes les autoritzacions necessàries, tant si son P, S1 o S2.

 

Taula d'autoritzacions sectorials (Parcial)

La taula següent indica les principals autoritzacions i normatives sectorials amb la classificació dels tipus (A, P, S1 i S2) per facilitar als tècnics l'elaboració dels projectes així com el seu control per part dels ajuntaments. A la columna de nom de procediment hi ha unes "notes" per orientar als tècnics sobre qüestions que li poden afectar. A la columna d'activitats afectades s'hi indiquen els articles pels qual es precisa una actuació davant l'òrgan sectorial competent. No s'han inclòs les exclusions.

En qualssevol cas, la taula és una relació no exhaustiva i feta a títol informatiu.

Conselleria de Salut i Consum

Direcció General de Salut Pública  i Participació 

 Servei de Protecció de la salut.pdf

 Servei de Seguretat Alimentària.pdf

 Llistat activitats exentes del Servei de Seguretat Alimentaria.pdf

Direcció General d'Avaluació i Acreditació

 Servei d'Avaluació i Acreditació.pdf

 

Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territorial

Direcció General de Mobilitat

 Servei de Transport Terrestre i Servei de Transport Marítim.pdf

 

Altres sectorials (Parcial)

Es relacionen les autoritzacions  prèvies i sectorials pendent de conversió al format de taula.

  Conselleria de Medi Ambient.doc

 Conselleria d'Indústria i Energia.pdf

 

  

S2. Autoritzacions sectorials anteriors a la sol·licitud de la llicència d'obertura i funcionament.

Per concedir l'ajuntament el "permís d'instal·lació", aquestes autoritzacions no són condició sine quanon, però sí que poden afectar al contingut del projecte.