Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

31/01/2019

Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears

FITXA: Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears

Objecte: Amb posterioritat a l’aprovació de la vigent Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, s’han aprovat diverses normes que la complementen o que directament incideixen sobre la seva regulació —com ara la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, o la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears—, així com les normes bàsiques en relació amb la transparència i el bon govern o les de reforma recent del dret bàsic en matèria del procediment d’iniciatives legislatives i reglamentàries. 

En aquest context és necessària i oportuna l’adaptació de la normativa per assolir la seguretat jurídica adequada referent a les actuacions del Govern, així com el desplegament autonòmic de la regulació del procediment d’iniciatives legislatives i reglamentàries, modificat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per adaptar la normativa autonòmica a les noves disposicions de caràcter bàsic. D’altra banda, es considera necessari omplir el buit legal en relació amb el règim del Govern en funcions i la transició entre governs.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Secretaria General de la Conselleria de Presidència

 

Data d'inici de la tramitació: 26 de maig de 2017

 

Fase actual de tramitació: Llei aprovada pel Parlament: Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB 15, de 2-2-2019)

 

PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS

D’acord amb la legislació vigent, l’Avantprojecte de llei, prèviament a l’elaboració de l’esborrany, va ser sotmès a consulta.

Posteriorment, s’ha duit a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes podien informar-se de l’esborrany de llei i realitzar les seves propostes i els seus suggeriments. Aquest procés ha possibilitat la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears.

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA:

[07/12/16] Memòria de la consulta prèvia (pdf)

[26/05/17] Resolució d’inici (pdf)

[19/06/17] Esborrany d’Avatprojecte de llei que se sotmet a informació pública o audiència (pdf)

[19/06/17] Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf) 

[29/06/17] Resolució del BOIB d’informació pública (PDF BOIB) (pdf)

[31/01/18] Esborrany d’Avatprojecte de llei (pdf)

[09/05/18] Dictamen del Consell Consultiu (pdf) (Només disponible la versió en castellà)

[22/06/18] Sentencia 55/2018 del TC (pdf) (Només disponible la versió en castellà)

[27/06/18] Diligència de la SG (pdf)

[06/07/18] Projecte de llei aprovat pel Consell de Govern i que ha entrat en el Parlament (pdf)

[10/07/18] MAIN actualitzada (quarta) (pdf)

[31/01/19] Llei 1/2019 BOIB Núm. 15   2 de febrer de 2019 (pdf)