Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

07/10/2020

Projecte de decret regulador del règim d'intervenció administrativa de les instal·lacions on es desenvolupen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera a les Illes Balears

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic


FITXA: Projecte de decret regulador del règim d’intervenció administrativa de les instal·lacions on es desenvolupen activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera a les Illes Balears

 


Objecte:

Desenvolupar reglamentàriament les competències atorgades a la comunitat autònoma per part de la Llei 34/2007, el Reial decret 100/2011, el Reial decret 1042/2017, tenint en compte també les emissions de composts orgànics volàtils degudes a l’ús de dissolvents (Reial decret 117/2003), les emissions màssiques anuals i l’informe justificatiu del càlcul realitzat (Reial decret 508/2007), entre d’altres, en relació al règim d’intervenció administrativa a les instal·lacions on es desenvolupen activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera (APCA). Aquest desenvolupament es concreta en els següents aspectes:

-  Detallar el procediment d’autorització i de notificació d’instal·lacions on es desenvolupen APCA, amb els formats, models i documentació a aportar per part de les persones titulars, donant seguretat jurídica als models, documents i guies penjats a la pàgina web del Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera;

- Concretar les obligacions de les persones titulars de les instal·lacions: mantenir un registre d’emissions, controls d’emissions, incidències i altres operacions realitzades a la instal·lació; indicar la periodicitat dels controls externs i autocontrols dels contaminants a avaluar; indicar les obligacions quant a tramesa periòdica d’informació a l‘administració de la comunitat autònoma sobre instal·lacions per ser tramesa a la Comissió europea.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient:

Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Òrgan o entitat que va iniciar l'expedient: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. Expedient reassignat a la Consejeria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica(Decret 8/2021, de 13 de febrer)

Data d'inici de la tramitació:

 

Fase actual de tramitació:

Procés de consulta prèvia segons Resolució del Conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, per la qual s’ordena que se substanciï la consulta pública prèvia a la ciutadania en relació a l’elaboració d’un decret regulador del règim d’intervenció administrativa de les instal·lacions on es desenvolupen activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera a les Illes Balears.

 

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del Projecte de decret regulador del  règim d’intervenció administrativa de les instal·lacions on es desenvolupen activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera a les Illes Balears, perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions.

 

A l’efecte de permetre fer les aportacions, podeu consultar els documents següents que us podeu descarregar a la pàgina web de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic:

https://www.caib.es/seucaib/ca/organigrama/2390767/

 

                1. Memòria de la consulta prèvia del Projecte de decret regulador del règim d’intervenció administrativa de les instal·lacions on es desenvolupen activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera a les Illes Balears.

                2. Resolució del Conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual s’ordena que se substanciï la consulta pública prèvia a la ciutadania en relació a l’elaboració d’un decret regulador del règim d’intervenció administrativa de les instal·lacions on es desenvolupen activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera a les Illes Balears. 

 

En el primer document trobareu informació sobre:

   a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

   b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

   c. Objectius de la norma.

   d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

 

Així, abans de la redacció del Projecte de decret, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç http://participaciociutadana.caib.es en el termini de 1 mes des de la publicació de la consulta.

 

Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

27/08/2020  Memoria_justificativa

28/08/2020  Resolucio firmada Conseller inici consulta publica previa