Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

11/10/2021

Projecte de Decret regulador de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears i del funcionament de la xarxa MELIB, de punts de recàrrega de vehicles elèctrics

General d’Energia i Canvi Climàtic


FITXA: Projecte de Decret regulador de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears i del funcionament de la xarxa MELIB, de punts de recàrrega de vehicles elèctrics


Objecte:

Desplegar reglamentàriament les obligacions en matèria d’implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics que disposa la Llei de canvi climàtic, així com definir l’estructura i el funcionament del sistema públic de gestió de recàrregues MELIB, per establir els drets dels seus usuaris i els deures dels titulars dels punts que s’hi adhereixin.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: General d’Energia i Canvi Climàtic

 

Data d'inici de la tramitació:

 

Fase actual de tramitació:

Procés de consulta prèvia segons la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 27 de setembre de 2021 per la qual s’ordena que se substanciï la consulta pública prèvia a la ciutadania en relació amb l’elaboració de la redacció d’un decret regulador de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears i del funcionament de la xarxa MELIB, de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


El Govern de les Illes Balears du a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del Projecte de decret regulador de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears i del funcionament de la xarxa MELIB, de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions.

 

A l’efecte de permetre fer les aportacions, podeu consultar els documents següents que us podeu descarregar a la pàgina web de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic http://energia.caib.es

 

1. Memòria justificativa del director general d’Energia i Canvi Climàtic sobre la necessitat d’elaborar un decret regulador de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears i del funcionament de la xarxa MELIB, de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

 

2. Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual s’ordena que se substanciï la consulta pública prèvia a la ciutadania en relació amb l’elaboració d’un decret regulador de la mobilitat elèctrica a les Illes Balears i del funcionament de la xarxa MELIB, de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

 

En el primer document trobareu informació sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

Així, abans de la redacció del Projecte de decret, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant a l’enllaç http://participaciociutadana.caib.es, en el termini de 20 dies hàbils des de la publicació de la consulta.

 

Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o l’entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

26/08/2021    Memòria justificativa

27/09/2021    Resolució conseller