Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

23/06/2020

Projecte de decret pel qual es designen zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic

Direcció General de Recursos Hídrics


FITXA: Projecte de decret pel qual es desingnen zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic


Objecte: L'objecte de la norma és donar compliment a l'article 4 del Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries. Això es concreta amb:

a) La revisió de la designació de les zones vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries de les Illes Balears feta l'any 2010

b) L'aprovació del programa de seguiment i control del domini públic hidràulic per les zones designades vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Recursos Hídrics

 

Data d'inici de la tramitació: 02/03/2020

 

Fase actual de tramitació: Fase d’audiència i informació pública. Actualment el Govern de les Illes Balears duu a terme un procés d’informació pública del projecte de decret que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania en relació a la revisió de la declaració de les zones vulnerables per la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic, perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar sobre el contingut del text regulador.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Fase d’audiència i informació pública. D’acord amb l’Anunci de la Directora General de Recursos Hídrics de 19 de juny de 2020 (publicat en el BOIB de 23 de juny de 2020) s’ha obert un procés d’informació pública durant 20 dies des de la publicació en el BOIB, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del projecte de decret pel qual es revisa la determinació i delimitació de zones vulnerables per la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries i el seu programa de seguiment i control del domini públic hidràulic i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Recursos Hídrics, al carrer de Gremi de Corredors, 10, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient i Territori (Direcció General de Recursos Hídrics). Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho a: Participació en l’elaboració de normativa. Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web contenguin la identificació de la persona o l’entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa. 


 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

12/07/2019 - Memòria consulta prèvia Decret modificació nitrats

12/08/2019 - Certificat participació consulta prèvia

02/03/2020 - Resolució d'inici

29/04/2020 - Informe resultat consulta prèvia

19/06/2020 - Inici informació pública

19/06/2020 - Memòria impacte normatiu

19/06/2020 - Esborrany de projecte de Decret que es sotmet a Informació Pública