Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

09/12/2021

Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla Especial de Protecció Civil enfront d'emergències Radiològiques a les Illes Balears.

Direcció General d'Emergències i Interior


FITXA:  Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla Especial de Protecció Civil enfront d'emergències Radiològiques a les Illes Balears


Objecte:El Pla Especial de Protecció Civil enfront d’Emergències Radiològiques a les Illes Balears té la finalitat d’establir l’organització i els procediments d’actuació dels recursos i serveis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, d’altres entitats públiques i privades, que siguin necessaris per assegurar una resposta eficaç de les administracions públiques, per protegir la integritat de la vida de les persones, els seus béns i el patrimoni col·lectiu i ambiental davant hipotètics danys en les diferents situacions d’emergència radiològica.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d'Emergències i Interior

 

Data d'inici de la tramitació: 3 de novembre de 2021

 

Fase actual de tramitació: Tràmits d’audiència i d’informació pública

 

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Abans de la redacció del projecte de decret, es va fer consulta pública per poder fer les aportacions des del dia 1 al 14 de juny de 2021.

D’acord amb l’apartat 3 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 3 de novembre de 2021, el Projecte de decret s’ha de sotmetre al tràmit d’audiència, durant un termini de 15 dies, a la FELIB, en la seva qualitat d’organització representativa de les corporacions locals de les Illes Balears, als consells insulars i a la Delegació del Govern a les Illes Balears; i al tràmit d’informació pública, durant un termini de 15 dies, per mitjà d’un anunci que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i per mitjà de la publicació del text del Projecte en la pàgina web «http://participaciociutadana.caib.es».


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

06-04-2021 Memòria consulta pública prèvia projecte decret RADBAL -cat

21-05-2021 Resolució consulta pública prèvia RADBAL-cat.

03-11-2021 Resolució d'inici

03-11-2021 Projecte de decret

03-11-2021 Pla Especial de Protecció Civil enfront d'emergències radiològiques a les Illes Balears

29-11-2021 Memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu

04-12-2021 Anunci informació pública