Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

23/12/2021

Decret regulador del Registre balear de petjada de carboni i d’altres obligacions en matèria de reducció d’emissions establertes en la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic


FITXA:  Decret Regulador del Registre Balear de Petjada de Carboni


Objecte:

Aquest projecte té per objecte la regulació de les funcions, organització i funcionament del Registre balear de petjada de carboni creat en la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, i adscrit a la Conselleria competent en matèria de canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears.

El Registre de Petjada de carboni es conforma amb la finalitat d'elaborar eficaçment el repartiment dels objectius de reducció a establir en els pressupostos de carboni per als sectors, subsectors i branques d'activitat econòmica afectats i definits en l'annex I del Decret.

El Decret també estableix els mecanismes de coordinació amb el Registre estatal de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni que regula el Reial Decret 163/2014, de 14 de març.

 

Òrgan o entitat que ha iniciat i finalitzat l'expedient: Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic

Òrgan o entitat que va iniciar l'expedient: Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. Expedient reassignat a la Consejeria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica(Decret 8/2021, de 13 de febrer)

Data d'inici de la tramitació6 de novembre de 2019

 

Fase actual de tramitació: Aprovat pel Consell de Govern i publicat al BOIB. Després de la fase de valoració de les al·legacions presentades i d’elaboració dels informes preceptius, el Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 aprovà el Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni, el qual s’ha publicat al BOIB núm. 171 de 14 de desembre de 2021.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Consulta prèvia: La iniciativa normativa s’ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia, per mitjà de la pàgina web de Participació Ciutadana. Podeu veure la informació a l’històric de consultes prèvies del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina, en què podreu veure el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions telemàtiques.

 

Informació pública: Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública. Podeu consultar més dades a la pàgina de l’històric del Portal de Participació, que trobareu al final de la pàgina de projectes sotmesos a informació pública, en què s’indica el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions telemàtiques.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

03/10/2019 Memòria justificativa DGEiCC Decret petjada carboni

06/11/2019 Resolució Conseller inici procediment CAT Decret petjada carboni

07/10/2019 Resolució Conseller consulta previa Decret petjada carboni

17/03/2020 BOIB Resolució Conseller consulta publica Decret petjada carboni

26/02/2020 Memòria d'anàlisis d'impacte normatiu Decret petjada carboni (versió en castellà)

18/03/2020 Esborrany decret petjada de carboni consulta pública (versió de març de 2020)

18/03/2020 Document d'analisis de la consulta prèvia CAT 

08/04/2020 Esborrany decret petjada de carboni consulta pública (versió d'abril de 2020)

26/06/2020 Informe IB Dona

27/06/2020 Resposta a les al·lagacions presentades a la consulta pública

29/06/2020 Certificat Participació

10/08/2020 Observacions de la Comunitat Europea (versió en castellà)

29/10/2020 Informe de resposta a les al·legacions rebudes al tràmit d'audiència i informació pública 

06/11/2020 Segon esborrany del projecte de Decret 

27/11/2020 Aprovació del projecte de Decret per la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic 

02/12/2020 Aprovació del projecte de Decret pel Consell Assessor de l'Energia 

04/12/2020 Memòria d'anàlisi d'impacte norrmatiu

12/01/2021 Informe del Departament Jurídic de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius en relació amb el projecte de Decret

25/01/2021 Sol·licitud de dictamen preceptiu al Consell Consultiu de les Illes Balears 

08/03/2021 Requeriment de compleció de l'expedient tramès al Consell Consultiu 

16/03/2021 Certificat de la secretaria general de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per acreditar el compliment de les obligacions legals de la transparència previstes en l’article 7, lletres c i d, de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 

16/03/2021 Certificat de la secretaria general de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per acreditar els esborranys finals del projecte de Decret 

16/03/2021 Ofici de compleció de l’expedient tramés al Consell Consultiu

07/04/2021 Dictamen 22/2021 del Consell Consultiu

28/04/2021 Informe del Departament Jurídic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria  Democràtica per sol·licitar informe preceptiu al Consell Econòmic i Social 

28/04/2021 Sol·licitud de dictamen preceptiu al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

13/05/2021 Informe_de_perspectiva_climàtica_Decret_Petjada_Carboni

31/05/2021 Dictamen 5/2021 del Consell Econòmic i Social 

10/06/2021 Informe relatiu als impactes socials i econòmics del Projecte de decret regulador del Registre balear de petjada  de carboni, emès per la Direcció General de Model Econòmic i Ocupació

30/06/2021 Tercera versió de la memòria d’anàlisi d’impacte normatiu

30/06/2021 Tercer esborrany del projecte de Decret

02/07/2021 Sol·licitud de dictamen preceptiu al Consell Consultiu

08/09/2021 Dictamen 67/2021 del Consell Consultiu

25/11/2021 Versió definitiva del projecte de Decret.

29/11/2021 Versió definitiva de la memòria d’anàlisi d’impacte normatiu.

13/12/2021 Aprovat el Decret regulador del Registre balear de petjada de carboni al Consell de Govern 

14/12/2021 Publicació del Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni, al BOIB núm 171