Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

14/07/2020

Projecte de Decret pel qual s'aprova el Reglament del procediment sancionador de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Secretaria General


FITXA: Projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament del procediment sancionador de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears


Objecte:Actualització del règim del procediment sancionador, actualment regulat al Decret 14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, i adaptació a la normativa prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Secretaria General de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

 Òrgan o entitat que va iniciar l'expedient: Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització. Expedient reassignat a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (Decret 8/2021, de 13 de febrer)

Data d'inici de la tramitació: 14 de juliol de 2020

 

Fase actual de tramitació:

La Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat duu a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se el projecte de decret i participar-hi fent propostes i suggeriments.

D’acord amb la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 16 de març de 2021 s’ha obert un procés participatiu per a la presentació d’al·legacions o suggeriments fins el dia 9 d’abril de 2021.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


En la fase d’audiència i d’informació pública, es poden realitzar suggeriments per via telemàtica en el Portal de Participació del Govern de les Illes Balears, fins el dia 9 d’abril de 2021  (inclòs), fent clic en aquest enllaç

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

[10/12/2019] Resolució d’inici de la consulta prèvia (pdf) 

[10/12/2019] Consulta prèvia 2/2019 (pdf)

[14/07/2020] Resolució d’inici (pdf)

[09/03/2021] Projecte de decret que se sotmet a informació pública i audiència (pdf)

[09/03/2021] Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

[18/03/2021] Resolució del BOIB d’informació pública (pdf)