Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

18/05/2021

Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament Orgànic de les escoles públiques infantils, col·legis públics d'educació primària, col·legis públics d'educació infantil i primària, col·legis públics d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, col·legis públics d'infantil i primària integrats amb educació secundària i instituts d'educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres


FITXA: Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament Orgànic de les escoles públiques infantils, col·legis públics d’educació primària, col·legis públics d’educació infantil i primària, col·legis públics d’educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, col·legis públics d’infantil i primària integrats amb educació secundària i instituts d’educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears


Objecte: L’objectiu del projecte és que els centres educatius disposin de la regulació dels aspectes essencials que han de regir la seva organització i funcionament i els seus òrgans de govern i de coordinació docent, impulsant l'autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió dels mateixos, mitjançant l'articulació de models de funcionament propis entorn del Projecte Educatiu . Així s’ha considerat imprescindible proposar l’elaboració d’un decret que reguli el Reglament Orgànic dels centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

 

Data d'inici de la tramitació: 18 de febrer de 2021

 

Fase actual de tramitació: : Acabada la fase d’Audiència i Informació Pública, s’estan analitzant les al·legacions i suggeriments presentats.


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS

El projecte de decrets es va sotmetre al tràmit de la consulta pública prevista a l’article 55 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i regulada a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es), i es van registrar 50 visites. Pot veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí

 

Posteriorment el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists a l’article 58 de la Llei 1/2019, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 49 de 13 d’abril de 2021, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç al projecte de decret, que ha generat 196 visites i s’han presentat 27 al·legacions per aquest Portal. Pot veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquíDOCUMENTACIÓ RELACIONADA

11/01/2021 Memòria de consulta prèvia

11/01/2021 Resolució consulta prèvia

17/02/2021 Memòria Justificativa

18/02/2021 Resolució Inici Procediment

12/03/2021  Memòria Anàlisis Impacte Normatiu (MAIN)

08/04/2021  Resolució Informació Pública

08/04/2021  Primer esborrany del Projecte de decret