Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

21/12/2021

Projecte de decret pel qual es regula l'organització administrativa en matèria de transparència i es desenvolupa l'exercici del dret d'accés a la informació pública en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental

Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat


FITXA: Projecte de decret pel qual es regula l'organització administrativa en matèria de transparència i es desenvolupa l'exercici del dret d'accés a la informació pública en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental


Objecte: L'objectiu d'aquest decret és regular  l’exercici del dret d’accés a l’àmbit de l’Administració Autonòmica de les Illes Balears, inclòs el seu sector públic, i aportar un major nivell de seguretat jurídica, tant als titulars del dret com als gestors de l'Administració. Per això, es pretén desenvolupar aspectes del procediment que s’ha de seguir en la tramitació de les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública, determinar els òrgans competents per tramitar i resoldre, i establir l’estructura organitzativa en què s’ha d’inserir el procediment,  a la vegada que es regula l'organització administrativa per a la gestió i l'impuls de la transparència a l'administració autonòmica.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat

 

Data d'inici de la tramitació: 26 d'abril de 2021

 

Fase actual de tramitació: Actualment el projecte normatiu està en fase d’audiència. El tràmit d'informació pública comença a partir del dia 22 de desembre. Consultau l’apartat de processos participatius.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Consulta prèvia: la iniciativa normativa s’ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia, per mitjà de la pàgina web de Participació Ciutadana. Ha estat publicat des del 26 de febrer fins al 26 de març de 2021. Ha tingut 67 visites però no s'han rebut cap suggeriments. Podeu veure la informació a l’històric de consultes prèvies del Portal de Participació, en la part final de dita pàgina.

Audiència i informació públicaD’acord amb la Resolució de 13 de desembre de 2021 (publicada en el BOIB núm. 174, de 21 de desembre de 2021), s’ha obert un procés d’informació pública durant 30 dies hàbils des de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el BOIB. És a dir, del dia 22 de desembre de 2021 fins al dia 3 de febrer de 2022 (ambdós inclosos)

Les al·legacions, adreçades a la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, s’han de presentar a la seu d’aquesta Direcció General (c. de l’Uruguai, s/n, Velòdrom Illes Balears) o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Igualment, s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu accedir al Portal clicant aquest enllaç.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web contenguin la identificació de la persona o l’entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

24.02.2021 Memòria de la consulta prèvia (pdf)

25.02.2021 Resolució del conseller de consulta prèvia (pdf)

26.04.2021 Resolució d'inici (pdf)

13.12.2021 Memòria d'anàlisi de l'impacte normatiu inicial (pdf)

13.12.2021 Annexos I i II de la MAIN (pdf)

17.12.2021 Esborrany del Projecte de Decret (word)

21.12.2021 Resolució Informació Pública (BOIB)