Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

18/03/2022

Projecte de decret del Pla de gestió Natura 2000 costa oest d'Eivissa

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat


FITXA: Projecte de decret del Pla de gestió Natura 2000 costa oest d'Eivissa


Objecte: D’una banda, l’objectiu de la norma és aprovar el Pla de gestió de la costa oest d’Eivissa, que inclou l’establiment d’uns objectius de conservació i d’unes mesures apropiades per garantir la conservació en un estat favorable dels següents espais protegits:

- LIC i ZEPA ES0000078 Es Vedrà- es Vedranell

- LIC i ZEPA ES5310023 Illots de Ponent

- LIC ES5310031 Porroig

- LIC ES5310032 Cap Llentrisca- sa Talaia

- LIC ES5310104 Costa de l’oest d’Eivissa

Les mesures establertes en el pla també estan encaminades a evitar, en aquests espais, el deteriorament dels hàbitats naturals, i dels hàbitats de les espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que han motivant la designació d’aquestes àrees com a LIC.

D’altra banda, l’aprovació d’aquest pla de gestió comú d’aquests LIC permetrà la declaració d’aquests espais com a ZEC. 

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

 

Data d'inici de la tramitació: 03/08/2013

 

Fase actual de tramitació:Informació pública

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


A la fase de consulta prèvia s’han registrat a la pàgina de Participació Ciutadana 41 visites a l’esmentat projecte i s’han rebut 3 al·legacions.

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

02/08/2013 Resolució d'inici

11/10/2014 Resolució d'inici

17/09/2018 Memòria consulta prèvia

23/03/2022 Projecte de Decret

23/03/2022 PG Red Natura 2000 "Costa Oest d'Eivissa" (només v. castellà)

24/03/2022 Anunci BOIB informació pública