Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

08/08/2022

Projecte de decret de principis generals de la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2022-2025.

Direcció General de Planificació, Equipaments i Formació


FITXA: Projecte de decret de principis generals de la cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2022-2025, s’estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals i es modifiquen diverses normatives de l’àmbit social


Objecte: La norma té per objectiu recollir les prestacions, tècniques, econòmiques i tecnològiques, que donen resposta a les necessitats socials existents, dins les competències atribuïdes al Govern en matèria de Serveis Socials. Per altra banda, la Cartera Bàsica de Serveis Socials recull prestacions o serveis que, malgrat no integrar-se dins les competències pròpies de la comunitat autònoma, són finançades per aquesta.

D'acord amb l'article 26 de la Llei de serveis socials, la cartera s'ha de confeccionar per la conselleria competent en matèria d'afers socials i s'ha d'aprovar per decret del Consell de Govern. A més a més, té una vigència quadriennal.

Finalment, mitjançant aquest Decret es modifiquen diverses normatives de l'àmbit social per tal d'adequar-les a les previsions de la nova cartera.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Secretaria General

 

Data d'inici de la tramitació: 13/07/2022

 

Fase actual de tramitació: Pendent de valoració d’al·legacions

El Govern de les Illes Balears ha dut a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes, així com les entitats representatives i els ens territorial han pogut informar-se de l’esborrany del projecte de decret, i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments. Consultau l’apartat de processos participatius.

Actualment, s’està fent la valoració d’aquestes al·legacions i s’han demanat informes preceptius.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Aquest projecte ha estat sotmès a informació pública, mitjançant la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 13 de juliol de 2022 (publicada en el BOIB de 16 de juliol). Podeu consultar més dades a la pàgina de l’històric del Portal de Participació, en què s’indica el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions telemàtiques.

 

 


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

29-06-2020 Memòria del director general de Planificació, Equipaments i Formació en relació amb la consulta prèvia (pdf)

30-06-2020 Resolució d'inici consulta prèvia (pdf)

27-07-2020 Certificat del Servei de Participació i Voluntariat (pdf)

13-07-2022 1ª Memòria d'anàlisi d'impacte normatiu (pdf)

13-07-2022 Resolució d'inici del procediment (pdf)

16-07-2022 Projecte de decret (odt)

16-07-2022 Publicació del tràmit d'informació pública en el BOIB