Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

19/09/2018

Projecte de Decret d'aprovació dels Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut d'Indústries culturals de les Illes Balears

Direcció General de Cultura


FITXA : Projecte de decret d’aprovació dels Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears.


Objecte: L’aprovació dels Estatuts de l’empresa pública Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears com a ens públic depenent de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports per a dur a terme funcions de promoció i foment del sector cultural i industrial de les illes balears.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Cultura

 

Data d'inici de la tramitació: 28 de març de 2018

 

Fase actual de tramitació:

Els esborranys del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics i del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears es varen sotmetre a informació pública, mitjançant la Resolució de la directora general de Cultura de 20 de juny de 2018, i es varen posar a disposició de les persones interessades a la Direcció General de Cultura, carrer de l’Uruguai, s/n i a la seva pàgina web (<http://dgcultur.caib.es>); a l’Institut d’Estudis Baleàrics, carrer d’Alfons el Magnànim, 29 i a la seva pàgina web (http://ieb.caib.es), i al Portal de Participació Ciutadana (<http://participaciociutadana.caib.es>) de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears.

Es va detectar un error en els esborranys publicats, per la qual cosa els documents es varen retirar, es varen corregir i, posteriorment, es varen tornar a sotmetre a informació pública mitjançant la Resolució de la directora general de Cultura de dia 9 de juliol, que modifica la Resolució de dia 20 de juny.

Atès que, un cop valorades les al·legacions presentades, s’han introduït modificacions substancials al Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, i tenint en compte que els dos expedients es tramiten de manera paral·lela, es considera convenient tornar a sotmetre a informació pública els projectes de decret esmentats.

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 45 visites amb cap al·legació telemàtica i una al·legació en paper. Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí.

 

D'altra banda, el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 77, de 23 de juny de 2018, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç al Projecte de decret, que ha generat 148 visites amb cap al·legació telemàtica i 6 en paper. Podeu veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí.

NOU PERIODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA:

Atès que, un cop valorades les al·legacions presentades, s’han introduït modificacions substancials al Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, i tenint en compte que els dos expedients es tramiten de manera paral·lela, es considera convenient tornar a sotmetre a informació pública els projectes de decret esmentats.

D’acord amb la Resolució de la directora general de Cultura de 31 d’agost de 2018 (publicada en el BOIB núm. 111, de 8 de setembre), s’ha obert un procés d’informació pública fins al dia 28 de setembre de 2018, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears, i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Cultura, carrer de l’Uruguai, s/n, a la seu de l’Institut d’Estudis Baleàrics, carrer d’Alfons el Magnànim, 29, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Cultura, Participació i Esports (Direcció General de Cultura o Institut d’Estudis Baleàrics).

Igualment, s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.  


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

23/02/2018   -Memòria de necessitat d'iniciar el procediment per elaborar el Projecte de decret

23/02/2018   -Resolució consulta prèvia

06/03/2018   -Consulta pública prèvia sobre la proposta d’elaboració del Projecte de decret

28/03/2018   -Informe tècnic sobre la valoració de les al·legacions en el tràmit de consulta prèvia

28/03/2018   -Resolució de la Consellera de l'inici del Projecte de decret

15/04/2018   -Memòria justificativa sobre l'oportunitat

15/04/2018   -Estudi de càrregues administratives

20/05/2018   -Esborrany Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears

20/06/2018   -Resolució Informació pública

09/07/2018   -Resolució de modificació Informació pública

03/09/2018   -Darrer Esborrany de decret pe qual s'aproven els Estatuts de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears

08/09/2018  Resolució de la directora general de Cultura per la qual se sotmeten novament a informació pública els esborranys del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Estudis Baleàrics i del Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears