Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

07/10/2020

Projecte de Decret pel qual es crea i es regula la Comissió per al seguiment del Protocol Marc Interinstitucional de Maltractament Infantil de les Illes Balears

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies


FITXA: Projecte de decret pel qual es crea i es regula la Comissió per al seguiment del Protocol Marc Interinstitucional de Maltractament Infantil de les Illes Balears


Objecte: L’objectiu de la norma és crear la Comissió per al seguiment del Protocol Marc Interinstitucional de Maltractament Infantil de les Illes Balears, adscrita a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, com a òrgan col·legiat del Govern de les Illes Balears amb participació d’altres administracions públiques implicades en l’àmbit de la protecció de les persones menors d’edat amb funcions, entre altres, de:

a) Vetlar perquè tots els òrgans implicats duguin a terme les mesures d'actuació respectives previstes en el Protocol Marc i perquè aquestes mesures es dirigeixin a l'acompliment dels objectius que estableix el Protocol Marc.

b) Debatre sobre els projectes de normativa general autonòmica i els projectes de plans d'actuació, plans sectorials i plans estratègics que tenguin incidència sobre la infància i l’adolescència en quant al maltractament infantil i fer les propostes, recomanacions i suggeriments sobre els mateixos que estimi oportuns.

c) Formular propostes i recomanacions

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies i Secretaria General

 

Data d'inici de la tramitació: 1 d'octubre de 2020

 

Fase actual de tramitació: Fases d'informació i audiència públiques

D’acord amb la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 2 d'octubre de 2020, publicada en el BOIB núm. 172, de 6 d'octubre, el projecte de decret esmentat se sotmet a informació pública de les entitats interessades i de la ciutadania, en virtut de l'article 58 de la Llei del Govern de les Illes Balears. Així doncs, podeu consultar el text del projecte de decret i presentar-hi aquelles observacions o al·legacions que considereu oportunes durant un termini de 15 dies hàbils des de la publicació de la Resolució esmentada, és a dir fins dia 28 d'octubre de 2020.

Us informem que s'ha habilitat el portal de participació per poder presentar les al·legacions de forma telemàtica.

 

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Aquest projecte normatiu va ser sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia, prevista per l'article 133 de la LPAC i l'article 55 de la Llei del Govern, entre el dia 5 i 25 d'agost de 2020. Es poden consultar les dades relacionades amb la consulta prèvia en el Portal de Participació Ciutadana clicant l'enllaç


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

16-07-2020 Memòria de la Directora General d'Infància, Joventut i Famílies

21-07-2020 Resolució consulta pública prèvia

28-09-2020 Memòria d'anàlisi d'impacte normatiu

06-01-2020 Projecte de Decret