Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

29/01/2020

Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre d’Entitats i Serveis d’Orientació Professional i Serveis Complementaris, així com els procediments d’acreditació de serveis i habilitació d’entitats

Servei d’Ocupació de les Illes Balears


FITXA: Projecte de decret pel qual es crea i regula el Registre d’Entitats i Serveis d’Orientació Professional i Serveis Complementaris, així com els procediments d’acreditació de serveis i habilitació d’entitats


Objecte: Aquest decret té per objecte regular la creació i normes de funcionament del Registre d’Entitats i Serveis d’Orientació Professional, així com establir el règim d’habilitació de les entitats i d’acreditació dels serveis d’orientació professional i dels serveis complementaris, regulats al Reial decret 7/2015, de 16 de gener, pel que s’aprova la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional d’Ocupació i a la normativa que el desplega.

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Servei d’Ocupació de les Illes Balears

 

Data d'inici de la tramitació:

 

Fase actual de tramitació: Consulta pública prèvia

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


Amb caràcter previ a l’inici de l’elaboració del Projecte de decret, tal i com es preveu a l’article 55 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, se substancia una consulta pública amb la finalitat que la ciutadania i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma puguin manifestar la seva opinió sobre les qüestions que determina l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Pot veure la informació relativa a la consulta prèvia del Portal de Participació aquí


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

17/01/2020 Memòria consulta prèvia

21/01/2020 Resolució inici consulta prèvia